بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 52 نتیجه
از 2
 
کامران اخباری

کامران اخباری 

دانشیار
شماره تماس: 61113734
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی ادیب

مهدی ادیب 

استاد
شماره تماس: 61113736
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد امیری

احمد امیری 

استادیار
شماره تماس: 61113734
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ماندانا بحری

ماندانا بحری (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا بدیعی

علیرضا بدیعی 

استاد
شماره تماس: 61113672
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزانه برومندیزدی

فرزانه برومندیزدی (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن به نژاد

حسن به نژاد 

استاد
شماره تماس: 61113639
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هوشنگ پیرالهی

هوشنگ پیرالهی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد توسلی

احمد توسلی 

استاد
شماره تماس: 61113643
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرناز جعفر پور

فرناز جعفر پور 

دانشیار
شماره تماس: 61112480
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید جواهری

مجید جواهری (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: 61112628
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید حمزه لو

مجید حمزه لو (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 61112625
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدهادی خورگامی

محمدهادی خورگامی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سپیده خوئی

سپیده خوئی 

استاد
شماره تماس: 61112896
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرؤف درویش

محمدرؤف درویش (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدصادق ربانی رانکوهی

محمدصادق ربانی رانکوهی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پرویز رشیدی رنجبر

پرویز رشیدی رنجبر 

استاد
شماره تماس: 61112726
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسین رفیعی فنود

محمدحسین رفیعی فنود (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیده فاطمه رهنمای رهسپار

سیده فاطمه رهنمای رهسپار 

استادیار
شماره تماس: 02166415750
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
افسانه زنوزی

افسانه زنوزی 

دانشیار
شماره تماس: 61112988
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعلی سیدی اصفهانی

سیدعلی سیدی اصفهانی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن سرشتی

حسن سرشتی 

استاد
شماره تماس: 61113735
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیداحمد سعادتمندی

سیداحمد سعادتمندی (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید سعیدی

مجید سعیدی 

دانشیار
شماره تماس: 61112578
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ژانت سلیمان نژاد

ژانت سلیمان نژاد 

استاد
شماره تماس: 61113734
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا شایسته

علیرضا شایسته 

دانشیار
شماره تماس: 61113706
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی رضا شاکری

علی رضا شاکری 

استاد
شماره تماس: 61113812
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناصر شریفی سنجانی

ناصر شریفی سنجانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 61112488
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزانه شمیرانی

فرزانه شمیرانی 

استاد
شماره تماس: 02161112481
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناصر صادقی

ناصر صادقی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نیکو صدیقی

نیکو صدیقی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی طاهری نجف آبادی

علی طاهری نجف آبادی 

استادیار
شماره تماس: 02161113301
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیرا ظفرقندی

حمیرا ظفرقندی (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منصور عابدینی

منصور عابدینی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا عباسی

علیرضا عباسی 

استاد
شماره تماس: 61113644
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طاهر علیزاده

طاهر علیزاده 

استاد
شماره تماس: 61112788
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرامرز علوی مقدم

فرامرز علوی مقدم (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمرتضی فامیل فرنیا

سیدمرتضی فامیل فرنیا 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرنوش فریدبد

فرنوش فریدبد 

دانشیار
شماره تماس: 61113813
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
معصومه فروتن

معصومه فروتن 

استاد
شماره تماس: 61112896
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جهانبخش قاسمی

جهانبخش قاسمی 

استاد
شماره تماس: 02161112726
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناصر قائمی

ناصر قائمی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی قندی

مهدی قندی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 61112250
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم کیان مهر

ابراهیم کیان مهر 

استاد
شماره تماس: 02161112488
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا گنجعلی

محمدرضا گنجعلی 

استاد
شماره تماس: 61112294
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جمشید مفیدی

جمشید مفیدی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی مقاری

علی مقاری 

استاد
شماره تماس: 61113307
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین مهدوی

حسین مهدوی 

استاد
شماره تماس: 61112725
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هاشم نجات

هاشم نجات (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی نعمتی خراط غازیانی

علی نعمتی خراط غازیانی 

استاد
شماره تماس: 61112499
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 52 نتیجه
از 2