نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات رئیسه دانشکده

     

ریاست دانشکده شیمی

دکتر علی مقاری

معاون آموزشی

دکتر علیرضا شایسته

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر سپیده خویی