نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات رئیسه دانشکده

هیات رئیسه دانشکده


     

ریاست دانشکده شیمی

دکتر علی مقاری

معاون آموزشی

دکتر علیرضا شایسته

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر سپیده خویی