نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های دفاع ارشد و دکتری

فرم های دفاع ارشد و دکتری


به استناد نامه شماره 362671/پ/122 مورخ 28/11/1396 اداره کل امور آموزشی دانشگاه،  صورتجلسه و گواهی دفاع دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به تفکیک مقطع در وبگاه پردیس علوم در منوی آموزش قسمت "فرم ها و آیین نامه ها" زیر شاخه " دفاع " مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی برای بهره برداری دانشجویان درج شده است. بدیهی است از زمان ابلاغ این نامه، صورتجلسه و گواهی دفاع قبلی از درجه اعتبار ساقط می باشد و ضروری است تمامی دفاعیه ها با فرمهای جدید تنظیم گردد.

خاطرنشان می سازد دعوتنامه اساتید حاضر در جلسه دفاع نیز در  وبگاه پردیس علوم در همان منوی آموزش قسمت" فرم ها و آیین نامه ها" زیر شاخه " دفاع "  مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی به تفکیک قابل بهره برداری است.