بخش های دانشکده بخش های دانشکده

بخش آنالیز عنصری آزمایشگاه مرکزی بخش پرتو ایکس- دستگاه XRF NMR - آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران دانشگاه بدون دخانیات آزمایشگاه آزمایشگاه آزمایشگاه ساختمان پردیس علوم آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه های آموزشی آزمایشگاه شیمی تجزیه

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

اخبار اخبار

فرم های جدید تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۰

فرم های جدید تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۰


دانشجویان گرامی،
فایل پیوست  ( کلیک کنید) شامل فرم های جدید تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی است. فایل های آیین نامه آموزشی و فایل راهنما (Read me) را نیز مطالعه کنید. موفق باشید.
 
علیرضا شایسته
معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی