نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عکس های قدیمی

عکس های قدیمی


آزمایشگاه شیمی دانشسرای عالی، سال 1317

 

 

آزمایشگاه شیمی عمومی، سال 1345

 


آزمایشگاه شیمی آلی، سال 1345

 

 

  

آزمایشگاه شیمی دانشکده علوم