نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع به کار آزمایشگاه مرکزی در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

کلیه دانشجویان و اعضای هیات علمی محترم دانشگاه ها که دارای تخفیف درشبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی می باشند از این پس می توانند از این تخفیف در آزمایشگاه مرکزی دستگاهی استفاده نمایند.