نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع به کار آزمایشگاه مرکزی در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

شروع به کار آزمایشگاه مرکزی در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی


کلیه دانشجویان و اعضای هیات علمی محترم دانشگاه ها که دارای تخفیف درشبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی می باشند از این پس می توانند از این تخفیف در آزمایشگاه مرکزی دستگاهی استفاده نمایند.