اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

 
حسن به نژاد

حسن به نژاد 

استاد
شماره تماس: 61113639
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید حمزه لو

مجید حمزه لو (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 61112625
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیده فاطمه رهنمای رهسپار

سیده فاطمه رهنمای رهسپار 

استادیار
شماره تماس: 02166415750
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا شایسته

علیرضا شایسته 

دانشیار
شماره تماس: 61113706
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
معصومه فروتن

معصومه فروتن 

استاد
شماره تماس: 61112896
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی مقاری

علی مقاری 

استاد
شماره تماس: 61113307
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 6 نتیجه
از 1

نمایش فرم نمایش فرم

هویت شما قبل از استفاده از این پورتلت باید احراز شود.

نمایش فرم نمایش فرم

پورتلت‌های تو در تو پورتلت‌های تو در تو

ااخبار ااخبار

رذ

رذ


ظزر

آدرس کوتاه :

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

یییشی

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب