نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییرات صورتجلسه و گواهی دفاع برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 و پس از آن

تغییرات صورتجلسه و گواهی دفاع برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 و پس از آن


پیرو نامه شماره 232456/79 مورخ 12/08/1395 و به استناد ماده 23 آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد سال 1394 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن بصورت کیفی انجام می شود؛ لذا فرمهای صورتجلسه و گواهی دفاع که برای ورودیهای قبل از سال 94 دارای نمره و درجه بوده است از این پس برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 و پس از آن فاقد نمره و تنها دارای درجه خواهد بود.