بخش های دانشکده بخش های دانشکده

بخش آنالیز عنصری آزمایشگاه مرکزی بخش پرتو ایکس- دستگاه XRF NMR - آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران دانشگاه بدون دخانیات آزمایشگاه آزمایشگاه آزمایشگاه ساختمان پردیس علوم آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه های آموزشی آزمایشگاه شیمی تجزیه

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

اخبار اخبار

برنامه تحصیلی مقطع ارشد و دکتری نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

برنامه تحصیلی مقطع ارشد و دکتری نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400


برنامه تحصیلی مقطع ارشد و دکتری نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

برنامه امتحانی مقطع ارشد و دکتری نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400