نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی فیزیک دکتر علی مقاری

آزمایشگاه شیمی فیزیک دکتر علی مقاری


سرپرست آزمایشگاه  : آقای دکتر علی مقاری

زمینه کاری آزمایشگاه:

  • نظریۀ کوانتومی پراکندگی تحت پتانسیل های جدایی پذیر غیرموضعی
  •   مکانیک آماری غیرتعادلی و معادلۀ بولتزمان
  •   شبیه سازی دینامیک مولکولی غیرتعادلی سیالات محبوس شده
  •   خواص ترموفیزیکی تعادلی و غیرتعادلی سیالات چگال
  •   مکانیک آماری سیستم های ناهمگن (نانو سیالات و نواحی میان فازی)
  •   محاسبۀ سطوح انرژی پتانسیل