بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

افسانه زنوزی

افسانه زنوزی

افسانه زنوزی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112988
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کمالی ابوالفضل سنتز یک مرحله ای مشتقات جدید از خانواده ایندن کارشناسی ارشد
مرادی بریجانی احسان بررسی واکنش تراکمی سالیسیل آلدئید، مالونونیتریل و گوانیدین کارشناسی ارشد
اشرفی ورزقانی آرزو واکنش تک مرحله‌ای مشتقات تیوباربیتورات و استرهای استیلنی در حضور آلکیل ایزوسیانیدها کارشناسی ارشد
پیوندی آزاده بررسی واکنش CH‎ اسیدها سنتز مشتقات جدید ‎۴- فنیل کوئینولین- ۵ (‎۱H‎-۴H‎-۶H‎)- اون در حضور اسیدهای آلی و اسید لوئیس ZnCI2‎ در حلال‌های مختلف کارشناسی ارشد
علویون ایمان بررسی عملکرد نانوکاتالیس‌های (Zn-SBA-15‎) و (Zr-SBA-15‎) در واکنش‌های حلقه‌سازی ‎۲-مرکاپتوبنزایمیدازول کارشناسی ارشد
جهانگیری آمی تا بررسی واکنش مشتقات سالیسیل آلدهید و استیل استون کارشناسی ارشد
سرانجام پور پریچهر سنتز یک مرحله ایی مشتقات جدید از تیوباربیتوریک اسید کارشناسی ارشد
میرعلینقلی پریسا سنتز جدید مشتقات چند حلقه ای از خانواده ‎2H- پیران کارشناسی ارشد
افجه ای جمال الدین بررسی اثر نانوکاتالیست Zro‎۲ بر واکنش تهیه ایندن‌های جدید کارشناسی ارشد
صالحی حسن بررسی اثر نانوکاتالیست‌های 15-Zn-SBA و 15-Cu-SBA در واکنش‌های حلقه‌سازی ‎۵-پیرازولون کارشناسی ارشد
احمدی حمید بررسی اثرات نانوکلی ها و دی آمین ها بر خواص مکانیکی رزین اپوکسی کارشناسی ارشد
احمدی نهر حمید بررسی اثرات نانو کلی‌ها و دی آمین‌ها بر خواص مکانیکی رزین اپوکسی کارشناسی ارشد
ثمره افسری حمید سنتز مشتقات جدید از خانواده پیریمیدین کارشناسی ارشد
آذری اربابی حمیدرضا روشی آسان برای تهیه نانو کاتالیزگرهای 15-Ag-SBA و بررسی کاربرد آن‌ها در سنتز مشتقات پیرانو پیرازول‌ها کارشناسی ارشد
کاظمی داود بررسی سنتز یک مرحله ای مشتقات جدید از خانواده ‎4H - پیران کارشناسی ارشد
میرزازاده رقیه بررسی امکان انجام واکنش‌های حلقوی شدن با استفاده از ترکیبات نیتریل
ایزکیان زکیه بررسی واکنش حلقه سازی مشتقات ‎2H‎- کرومن و ترکیبات دارای CH‎ اسیدی کارشناسی ارشد
ایزکیان زکیه بررسی سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل جدید بر پایه حلقه‌های کرومن، پیریدین و ایمینولاکتون و سنتز بنزن‌های فلورسنت دکتری
سالک‌سلطانی سیاوش استفاده از نانوکاتالست‌های 15-Zr-SBA و 15-Ag-SBA در سنتز آزو دای‌های ایمینو کومارین کارشناسی ارشد
حسینی سید مصطفی سنتز و کاربردهای پلی (متیل متاکریلات) شبکه ای عامل دار شده آمینی به عنوان یک رزین اسکونج کننده مؤثر کارشناسی ارشد
فرجی کمازانی شیرین سنتز کرومن‌های جدید با استفاده از نانوکاتالیست 15-Zn-SBA کارشناسی ارشد
دهداری شهرزاد سنتز ترکیبات جدید از خانواده بنزوپیران کارشناسی ارشد
رضازاده شهلا سنتز کومارین‌های جدید با استفاده از 15-Cu-SBA کارشناسی ارشد
حسین زاده فاطمه سنتز برخی مشتقات جدید از خانواده پیریمیدین در حضور آمین ها کارشناسی ارشد
رحیمی فرشید سنتز نانوکاتالیست های جدید Zr-SBA-15 و Zn-SBA-15 و استفاده از آنها در سنتز مشتقات ایندن و کرومن کارشناسی ارشد
رحیمی فرشید سنتز نانوکاتالیست‌های جدید Zr-SBA-15‎ و Zn-SBA-15‎ کارشناسی ارشد
بی نیاز مجتبی سنتز مشتقات جدید ایمینولاکتون ها و تهیه مشتقات بنزوپیرانوپیریمیدین ها تحت امواج مایکرو و بدون استفاده از حلال کارشناسی ارشد
عسگری محمدصادق سنتز و شناسایی مشتقات جدید پورفیرین بر بستر مزوپروس سیلیکا و بررسی کاربرد آن در حذف فلز سنگین سرب از آب کارشناسی ارشد
طالبی مرضیه بررسی واکنش ترکیبات دارای CH‎ اسیدی و نیتریل‌ها و سنتز مشتقات جدید دی آلکیل ‎۲- (بنزوئیل ایمینو) - سوکسینات کارشناسی ارشد
توسی‌باشی منصوره بررسی عملکرد نانوکاتالیست‌های Zn-SBA-15و Zr-SBA-15 در واکنش‌های حلقه‌سازی 2-آمینو بنزایمیدازول کارشناسی ارشد
نظام آبادی منصوره سنتز یک مرحله ای مشتقات جدید از خانوا‎ده ‎4H - پیران و بررسی هیدرولیز آنها کارشناسی ارشد
صادقی گوغری منوچهر سنتز و خالص سازی برخی مشتقات جدید از خانواده ‎ 2H- کرومن کارشناسی ارشد
علیزاده نوغایی مهسا سنتز بدون حلال پیریدین های پراستخلاف کارشناسی ارشد
کریمی نسترن سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل جدید در حضور آمین‌ها و الکل‌ها کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر زنوزی پژوهشی 61112988 طبقه سوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی عطر و رایحه 6102716 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شیمی دارویی 6102563 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
شیمی مواد بهداشتی و آرایشی 6102565 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سنتز پیشرفته مواد آلی 6102617 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
شیمی دارویی 6102563 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/03(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
شیمی مواد بهداشتی و آرایشی 6102565 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
شیمی آلی 2 6102525 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 15:00 - 17:00 ترم اول 1395
سنتز مواد آلی 6102333 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
شیمی هیتروسیکل پیشرفته 6102375 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/04/02 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
شیمی دارویی 6102563 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/17 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 10 نتیجه
از 1