بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

افسانه زنوزی

افسانه زنوزی

افسانه زنوزی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112988
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کمالی ابوالفضل سنتز یک مرحله ای مشتقات جدید از خانواده ایندن کارشناسی ارشد
مرادی بریجانی احسان بررسی واکنش تراکمی سالیسیل آلدئید، مالونونیتریل و گوانیدین کارشناسی ارشد
حمید احمدی بررسی اثرات نانوکلی ها و دی آمین ها بر خواص مکانیکی رزین اپوکسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
حمید احمدی نهر بررسی اثرات نانو کلی‌ها و دی آمین‌ها بر خواص مکانیکی رزین اپوکسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
حمیدرضا آذری اربابی روشی آسان برای تهیه نانو کاتالیزگرهای 15-Ag-SBA و بررسی کاربرد آن‌ها در سنتز مشتقات پیرانو پیرازول‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
اشرفی ورزقانی آرزو واکنش تک مرحله‌ای مشتقات تیوباربیتورات و استرهای استیلنی در حضور آلکیل ایزوسیانیدها کارشناسی ارشد
پیوندی آزاده بررسی واکنش CH‎ اسیدها سنتز مشتقات جدید ‎۴- فنیل کوئینولین- ۵ (‎۱H‎-۴H‎-۶H‎)- اون در حضور اسیدهای آلی و اسید لوئیس ZnCI2‎ در حلال‌های مختلف کارشناسی ارشد
زکیه ایزکیان بررسی واکنش حلقه سازی مشتقات ‎2H‎- کرومن و ترکیبات دارای CH‎ اسیدی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/20
زکیه ایزکیان بررسی سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل جدید بر پایه حلقه‌های کرومن، پیریدین و ایمینولاکتون و سنتز بنزن‌های فلورسنت دکتری دانلود 1393/02/31
آرزو اشرفی ورزقانی واکنش تک مرحله‌ای مشتقات تیوباربیتورات و استرهای استیلنی در حضور آلکیل ایزوسیانیدها کارشناسی ارشد دانلود 1387
جمال الدین افجه ای بررسی اثر نانوکاتالیست Zro‎۲ بر واکنش تهیه ایندن‌های جدید کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
سارا اکرمی سنتز ترکیبات هتروسیکل جدید بر اساس واکنشهای یوگی و پاسیرینی و بررسی اثرات بیولوژیکی آنها دکتری دانلود 1395/07/12
علویون ایمان بررسی عملکرد نانوکاتالیس‌های (Zn-SBA-15‎) و (Zr-SBA-15‎) در واکنش‌های حلقه‌سازی ‎۲-مرکاپتوبنزایمیدازول کارشناسی ارشد
جهانگیری آمی تا بررسی واکنش مشتقات سالیسیل آلدهید و استیل استون کارشناسی ارشد
هانیه امینی شهرضایی سنتز رنگ‌ های جدید آزو با ساختار کرومنو پیریمیدین با استفاده از نانوکاتالیست مس کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/04
مجتبی بی نیاز سنتز مشتقات جدید ایمینولاکتون ها و تهیه مشتقات بنزوپیرانوپیریمیدین ها تحت امواج مایکرو و بدون استفاده از حلال کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
سرانجام پور پریچهر سنتز یک مرحله ایی مشتقات جدید از تیوباربیتوریک اسید کارشناسی ارشد
میرعلینقلی پریسا سنتز جدید مشتقات چند حلقه ای از خانواده ‎2H- پیران کارشناسی ارشد
آزاده پیوندی بررسی واکنش CH‎ اسیدها سنتز مشتقات جدید ‎۴- فنیل کوئینولین- ۵ (‎۱H‎-۴H‎-۶H‎)- اون در حضور اسیدهای آلی و اسید لوئیس ZnCI2‎ در حلال‌های مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
منصوره توسی‌باشی بررسی عملکرد نانوکاتالیست‌های Zn-SBA-15و Zr-SBA-15 در واکنش‌های حلقه‌سازی 2-آمینو بنزایمیدازول کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
حمید ثمره افسری سنتز مشتقات جدید از خانواده پیریمیدین کارشناسی ارشد دانلود 1384
افجه ای جمال الدین بررسی اثر نانوکاتالیست Zro‎۲ بر واکنش تهیه ایندن‌های جدید کارشناسی ارشد
آمی تا جهانگیری بررسی واکنش مشتقات سالیسیل آلدهید و استیل استون کارشناسی ارشد دانلود 1386
صالحی حسن بررسی اثر نانوکاتالیست‌های 15-Zn-SBA و 15-Cu-SBA در واکنش‌های حلقه‌سازی ‎۵-پیرازولون کارشناسی ارشد
سید مصطفی حسینی سنتز و کاربردهای پلی (متیل متاکریلات) شبکه ای عامل دار شده آمینی به عنوان یک رزین اسکونج کننده مؤثر کارشناسی ارشد دانلود 1386
فاطمه حسین زاده سنتز برخی مشتقات جدید از خانواده پیریمیدین در حضور آمین ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/20
احمدی حمید بررسی اثرات نانوکلی ها و دی آمین ها بر خواص مکانیکی رزین اپوکسی کارشناسی ارشد
احمدی نهر حمید بررسی اثرات نانو کلی‌ها و دی آمین‌ها بر خواص مکانیکی رزین اپوکسی کارشناسی ارشد
ثمره افسری حمید سنتز مشتقات جدید از خانواده پیریمیدین کارشناسی ارشد
آذری اربابی حمیدرضا روشی آسان برای تهیه نانو کاتالیزگرهای 15-Ag-SBA و بررسی کاربرد آن‌ها در سنتز مشتقات پیرانو پیرازول‌ها کارشناسی ارشد
کاظمی داود بررسی سنتز یک مرحله ای مشتقات جدید از خانواده ‎4H - پیران کارشناسی ارشد
حامد دلگشایی ساخت و شناسایی نانوذرات نقره بر پایه مزوپروس آلومینا و بررسی عملکرد آن در واکنش تراکمی مالونونیتریل و آلدهیدها کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/17
شهرزاد دهداری سنتز ترکیبات جدید از خانواده بنزوپیران کارشناسی ارشد دانلود 1391
فرشید رحیمی سنتز نانوکاتالیست های جدید Zr-SBA-15 و Zn-SBA-15 و استفاده از آنها در سنتز مشتقات ایندن و کرومن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
شهلا رضازاده سنتز کومارین‌های جدید با استفاده از 15-Cu-SBA کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
میرزازاده رقیه بررسی امکان انجام واکنش‌های حلقوی شدن با استفاده از ترکیبات نیتریل
ایزکیان زکیه بررسی سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل جدید بر پایه حلقه‌های کرومن، پیریدین و ایمینولاکتون و سنتز بنزن‌های فلورسنت دکتری
ایزکیان زکیه بررسی واکنش حلقه سازی مشتقات ‎2H‎- کرومن و ترکیبات دارای CH‎ اسیدی کارشناسی ارشد
سیاوش سالک‌سلطانی استفاده از نانوکاتالست‌های 15-Zr-SBA و 15-Ag-SBA در سنتز آزو دای‌های ایمینو کومارین کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
سالک‌سلطانی سیاوش استفاده از نانوکاتالست‌های 15-Zr-SBA و 15-Ag-SBA در سنتز آزو دای‌های ایمینو کومارین کارشناسی ارشد
حسینی سید مصطفی سنتز و کاربردهای پلی (متیل متاکریلات) شبکه ای عامل دار شده آمینی به عنوان یک رزین اسکونج کننده مؤثر کارشناسی ارشد
پریچهر سرانجام پور سنتز یک مرحله ایی مشتقات جدید از تیوباربیتوریک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1386
روژین شریعتی پور بررسی واکنش‌های ترکیبات ‎۱،۲ - دی کربونیل، مالونونیتریل و آمین‌ها در حضور نانوکاتالیست Zr/Al2O3 کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
فرجی کمازانی شیرین سنتز کرومن‌های جدید با استفاده از نانوکاتالیست 15-Zn-SBA کارشناسی ارشد
دهداری شهرزاد سنتز ترکیبات جدید از خانواده بنزوپیران کارشناسی ارشد
رضازاده شهلا سنتز کومارین‌های جدید با استفاده از 15-Cu-SBA کارشناسی ارشد
منوچهر صادقی گوغری سنتز و خالص سازی برخی مشتقات جدید از خانواده ‎ 2H- کرومن کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسن صالحی بررسی اثر نانوکاتالیست‌های 15-Zn-SBA و 15-Cu-SBA در واکنش‌های حلقه‌سازی ‎۵-پیرازولون کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
مرضیه طالبی بررسی واکنش ترکیبات دارای CH‎ اسیدی و نیتریل‌ها و سنتز مشتقات جدید دی آلکیل ‎۲- (بنزوئیل ایمینو) - سوکسینات کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
محمدصادق عسگری سنتز و شناسایی مشتقات جدید پورفیرین بر بستر مزوپروس سیلیکا و بررسی کاربرد آن در حذف فلز سنگین سرب از آب کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
سارا عظیمی راد سنتز مشتقات جدید از خانواده ایمیدازو تیادیازول و تری‌آزولو تری‌آزین با استفاده از واکنش‌های چندجزئی و بررسی اثرات بیولوژیک آنها دکتری دانلود 1396/08/17
مهسا علیزاده نوغایی سنتز بدون حلال پیریدین های پراستخلاف کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/02
ایمان علویون بررسی عملکرد نانوکاتالیس‌های (Zn-SBA-15‎) و (Zr-SBA-15‎) در واکنش‌های حلقه‌سازی ‎۲-مرکاپتوبنزایمیدازول کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
حسین زاده فاطمه سنتز برخی مشتقات جدید از خانواده پیریمیدین در حضور آمین ها کارشناسی ارشد
شیرین فرجی کمازانی سنتز کرومن‌های جدید با استفاده از نانوکاتالیست 15-Zn-SBA کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
رحیمی فرشید سنتز نانوکاتالیست‌های جدید Zr-SBA-15‎ و Zn-SBA-15‎ کارشناسی ارشد
رحیمی فرشید سنتز نانوکاتالیست های جدید Zr-SBA-15 و Zn-SBA-15 و استفاده از آنها در سنتز مشتقات ایندن و کرومن کارشناسی ارشد
داود کاظمی بررسی سنتز یک مرحله ای مشتقات جدید از خانواده ‎4H - پیران کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی کاکش پور بررسی اثرات برهمکنش‌های درون و برون مولکولی بر پایداری کنفورماسیونی N-(1,3-thiazo1-2-y1) benzamide کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
علی کاکش پور بررسی اثرات برهمکنش‌های درون و برون مولکولی بر پایداری کنفورماسیونی N-(1,3-thiazo1-2-y1) benzamide دانلود 1396/11/14
نسترن کریمی سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل جدید در حضور آمین‌ها و الکل‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
ابوالفضل کمالی سنتز یک مرحله ای مشتقات جدید از خانواده ایندن کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/04
بی نیاز مجتبی سنتز مشتقات جدید ایمینولاکتون ها و تهیه مشتقات بنزوپیرانوپیریمیدین ها تحت امواج مایکرو و بدون استفاده از حلال کارشناسی ارشد
عسگری محمدصادق سنتز و شناسایی مشتقات جدید پورفیرین بر بستر مزوپروس سیلیکا و بررسی کاربرد آن در حذف فلز سنگین سرب از آب کارشناسی ارشد
احسان مرادی بریجانی بررسی واکنش تراکمی سالیسیل آلدئید، مالونونیتریل و گوانیدین کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
رقیه میرزازاده بررسی امکان انجام واکنش‌های حلقوی شدن با استفاده از ترکیبات نیتریل دکتری دانلود 1391/06/29
طالبی مرضیه بررسی واکنش ترکیبات دارای CH‎ اسیدی و نیتریل‌ها و سنتز مشتقات جدید دی آلکیل ‎۲- (بنزوئیل ایمینو) - سوکسینات کارشناسی ارشد
پریسا میرعلینقلی سنتز جدید مشتقات چند حلقه ای از خانواده ‎2H- پیران کارشناسی ارشد دانلود 1381
توسی‌باشی منصوره بررسی عملکرد نانوکاتالیست‌های Zn-SBA-15و Zr-SBA-15 در واکنش‌های حلقه‌سازی 2-آمینو بنزایمیدازول کارشناسی ارشد
نظام آبادی منصوره سنتز یک مرحله ای مشتقات جدید از خانوا‎ده ‎4H - پیران و بررسی هیدرولیز آنها کارشناسی ارشد
صادقی گوغری منوچهر سنتز و خالص سازی برخی مشتقات جدید از خانواده ‎ 2H- کرومن کارشناسی ارشد
علیزاده نوغایی مهسا سنتز بدون حلال پیریدین های پراستخلاف کارشناسی ارشد
کریمی نسترن سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل جدید در حضور آمین‌ها و الکل‌ها کارشناسی ارشد
منصوره نظام آبادی سنتز یک مرحله ای مشتقات جدید از خانوا‎ده ‎4H - پیران و بررسی هیدرولیز آنها کارشناسی ارشد دانلود 1382

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر زنوزی پژوهشی 61112988 طبقه سوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی آلی 3 6102527 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
شیمی مواد بهداشتی و آرایشی 6102565 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
شیمی دارویی 6102563 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
شیمی عطر و رایحه 6102716 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شیمی مواد بهداشتی و آرایشی 6102565 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سنتز پیشرفته مواد آلی 6102617 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
شیمی دارویی 6102563 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/03(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سنتز مواد آلی 6102333 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
شیمی آلی 2 6102525 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 15:00 - 17:00 ترم اول 1395
شیمی مواد بهداشتی و آرایشی 6102565 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
شیمی دارویی 6102563 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/17 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
شیمی هیتروسیکل پیشرفته 6102375 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/04/02 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 12 نتیجه
از 1