بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پرویز رشیدی رنجبر

پرویز رشیدی رنجبر

پرویز رشیدی رنجبر    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112726
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کیانمهر ابراهیم بررسی استرئوشیمی دیاسترئومرهای کنفورمیشنی پایدار در سیستم های دی هیدرودی بنزو [CF,KL] هپتالنهای استخلاف شده. سنتز،تعیین ساختار واندازه گیری سه انرژی مورد نیاز جهت دیاستر ئومری شدن کنفورمیشنی
کیان مهر ابراهیم سنتز ومطالعه بی آنتریل های دارای ممانعت فضایی کارشناسی ارشد
خرم آبادی زاد احمد تجزیه وتحلیل برهم کنشهای میزبان - میهمان بیس نفتولها با حلال به کمک طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته وپراش اشعه X وآنالیز صورتبندی حلقه های هشت عضوی هتروسیکل دارای کروموفوربیس نفتیل
عطاردی کاشانی آسیه حلقه بندی همراه با کربونیل دار شدن برخی از آلکن و آلکین‌ها بوسیله ارتو یدو آنیلین‌های N‎- استخلاف شده با کاتالیزور پالادیم
رجبی اعظم افزایش آریل بورونیک اسیدها به آریل ایزو سیانات ها کاتالیز شده توسط پالادیم کارشناسی ارشد
وفاکیش بهاره بررسی طیف CD و H-NMR ،‎1درسیستم های شامل کروموفور بی نفتیل- مدلسازی، آنالیز کنفورمیشن و سنتز حفره های مولکولی در سیستم های دارای واحدهای بی نفتیل کارشناسی ارشد
وفاکیش بهاره سنتز و مطالعه بر هم‌کنش میزبان- میهمان در انبرک‌های مولکولی و هم کریستال‌ها
نجف پور جمشید آنالیز جابجائی شیمیائی کربن سیزده به روش مکانیک کرانتومی نیمه تجربی برای تعیین پارامترهای موثر در تغییرات شیمیایی ناشی از تغییر کنفورماسیون مولکولها کارشناسی ارشد
پاسازاده حسیبه سنتز و تعیین ساختار بنزیل ((‎2 -(E‎- کلرو- ‎7‎ ،8‎ دی کلرو- سیکلوپروپا- ‎1H1‎- سیکلوهپتا [def‎] فنانترن اتیل سولفان کارشناسی ارشد
سرستی حسن اندازه گیری زمان آسایش اسپین - شبکه در مولکولهای دارای گروه چرخنده سریع و ارتباط آن باسرعت وارونه زدن مولکول کارشناسی ارشد
سرشتی حسن میکرواستخراج و آنالیز اسانسها با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی و روشهای کمومتریکس
کیان فرد حسین سنتز پیریمیدین‌های پراستخلاف مهار کننده بالقوه استیل کولین استراز کارشناسی ارشد
لیجان حسین سنتز مشتقات ‎۱،۵ بنزو دی آزپین کارشناسی ارشد
استیری حمید سنتز مشتقات ترکیب پیرولو [۱،۲- a‎] ایزوکینولین در محیط آبی کارشناسی ارشد
روشن حمید سنتز و بررسی صورت بندی های مشتقات ‎۸- کلرو- ‎۲- آلکیل-۹ - (‎۷- آلکیل ۳، ‎۴- دی هیدرو- ‎۱- نفتیل)- ۶، ‎۷- دی هیدرو- ‎۵ H‎- بنزو [a‎] سیکلوهپتان
روشن حمید سنتز و بررسی ساختار مشتقات 10 - کلرو -H،9 - سیلکوهپتا[ def ] فنانترن کارشناسی ارشد
شکوهی مهر حمیده سنتز مشتقات آریل و ینیل تیواتر کارشناسی ارشد
نیکوکار حمیده تبدیل موثر گاز سنتز به اتانول و الکل‌های سنگین با استفاده از نانو کاتالیزگرها بر پایه نانو لوله کربنی کارشناسی ارشد
خنجرسیم خوشنود سنتز` N ,N - اتیلن دی آمین دی (ارتوهیدروکسی فنیل) استیک اسید (EDDHA) در مقیاس Bench کارشناسی ارشد
حسن زاده سورشجانی رسول سنتز مشتقات پیرازینو ایندول کارشناسی ارشد
بدری زهرا مطالعه آروماتیسیته ی مغناطیسی در نانو خوشه های فلزی و فولرین غیر کلاسیک D7d- C84‎ و بررسی منشا ایجاد خطا در تعیین آروماتیسیته ی مغناطیسی دکتری
حیدری زهرا طراحی، سنتز و مدل سازی نانو تارهای مولکولی کارشناسی ارشد
تقوایی سعید اکسیداسیون انتخابی مولکولهای پلی آروماتیک ومطالعه سینتیک نوآرایی در 7و 7 دی کلرو(ع.a) دی بنز و(0و 1و4) بای سیکلوهپتان
تقوایی گنجعلی سعید مطالعه دیاسترومرهای کنفورماسیونی در مشتقات تک استخلافی 5H، 5R، 6- کلرو - دی بنزو-(aو C)- سیکلو - هپتن
مددی حقیقی سعید سنتزو آنالیز کانفور ماسیونی ترکیب 3، 4، 2، 4 تتراهیدرو 1، 1- بی نفتیل وواکنشهای آن کارشناسی ارشد
به پژوه سعیده عامل‌دار کردن مستقیم C-H‎ ایندول‌ها با استفاده از کاتالیست پالادیم: بررسی تاثیر استخلافات روی نیتروژن کارشناسی ارشد
میری نمکفروش سیمین سنتز نانو ذرات پالادیم تثبیت شده و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی کارشناسی ارشد
فروتن نژاد سینا بررسی تاثیر چگالی الکترونی بر جا به جایی شیمیایی غیر وابسته به هسته در تعیین آروماتیسیته
فروتن نژاد سینا بررسی ساختار محصولات واکنش باز شدن حرارتی حلقه سیکلوپروپان در ۹، ‎۹ - دی کلرو- ‎۹H‎- سیکلوپروپا [e‎] پایرن کارشناسی ارشد
علیزاده‌بزازی شادی مطالعه نظری ساختارهای کربوکسیلات‌های آلی قلع کارشناسی ارشد
مرادپور طاهره بررسی ساختاری نو از خانواده نانوتیوبهای کربنی کارشناسی ارشد
سجادی عبدالرضا بررسی توتومری والانس تعدادی از ترکیبات تری سیکلیک به روش محاسباتی ABLNITLO کارشناسی ارشد
حیدری علی سنتیز N- فنیل- N و ( 1،3 - دی متیل بوتیل) - پارا- فنیلن دی آمین(‎6-PPD) کارشناسی ارشد
مهاجری علی سنتز، محاسبات AM1 و مطالعات X - ray پیش سازهای انبرک های ملکولی حاصل از تراکم آلدهیدها با B- نفتول ها
تورانی فاطمه طراحی و مدل‌سازی نانو سوئیچ‌های مولکولی کارشناسی ارشد
فروغی فرد فاطمه Evaluation of sustainability of stemness potential of in vitro cultured stem cells through characterization of shed microvesicles کارشناسی ارشد
پیری فریده واکنشهای اکسی پالادیه کردن با استفاده از پی اریل دیول ها وانالیز حلقه های هفت تابی
جعفرپور فرناز مقایسه واکنش فتوشیمیایی 4H - تیوپیران- 1- اکسیدها با 4H - تیوپیران -1, 1- دیاکسیدها
یاحسینی موسوی فهیمه سنتزسولفات گوانین ازکربنات باریم و مطالعه برهم کنش بازهای پورین و پیریمیدین و پذیرنده های مصنوعی با استفاده ازمدل سازی و محاسبات مکانیک مولکولی کارشناسی ارشد
فرهادی کیومرث سنتز پلی وینیل نیترات و بررسی خواص شیمی فیزیکی آن کارشناسی ارشد
قدرت بیگی محسن مطالعه باز شدن حلقه سیکلوپروپیل در ‎9،‎9- دی کلرو - ‎9H - سیکلوپروپا [e] پایرن و مشتق فنانترن آن به کمک نکلئوفیل های دودندانه کارشناسی ارشد
قدرت بیگی محسن طراحی، مدلسازی و سنتز گیرنده های مولکولی بر پایه ی برهمکنش های π –π وکاتیون- π با استفاده از فاصله ساز دای بنزو زانتن و بازو های آروماتیکی
قدرت بیگی محسن طراحی، مدلسازی و سنتز گیرنده‌های مولکولی بر پایه‌ی بر همکنش‌های n-n‎ و کاتیون - n‎ با استفاده از فاصله ساز دای بنزو و زانتن و بازوهای آروماتیکی دکتری
یوسفی محمد اندازه گیری تری هالومتانها در آب آشامیدنی تهران کارشناسی ارشد
سبـزعلیان محمـدباقـر سنتز و فتوایزومریزاسیون 4- t-بوتیل - 2و4 و 6- تری فنیل - ‎4H - تیـوپیــران کارشناسی ارشد
رسولی محمدعلی سنتز مشتقات فعال سطح فتی اسید آمیدو آلکیل کربوکسیلات /سولفونات کارشناسی ارشد
رسولی محمدعلی تهیه نانوذرات پالادیوم بر روی بستر کایرال و بررسی واکنش‌های جفت شدن کربن- کربن کاتالیزشده با پالادیوم در سنتزهای طراحی شده یوگی- هک دکتری
کمالی محمدهادی سنتز متیل دوپا در مقیاس صنعتی و جداسازی انانتیومرهای آن کارشناسی ارشد
روحی محمود سنتزو آنالیز کانفورماسیونی برخی ترکیبات هتروسیکل با اندازه متوسط کارشناسی ارشد
یحیایی انزهایی مریم روشی جدید برای تبدیل آریل بورونیک اسیدها به فنول ها کارشناسی ارشد
صباغان مریم سنتز مشتقات دیفنیک اسید: بررسی سینتیکی دینامیکNMR و محاسبات مکانیک کوانتمی نیمه تجربی کارشناسی ارشد
فرهمندی مریم تبدیل موثر گاز سنتز به بنزین، کروسن و سوخت دیزل با استفاده از نانو کاتالیست بر پایه نانولوله‌های کربنی کارشناسی ارشد
علیمدد منیژه بررسی مواد و ترکیبات منشکله اسانس meliSSA off ieinALIS کارشناسی ارشد
اسدی مهدی سنتز سه جزئی مشتقات کوینازولین‌ها در آب کارشناسی ارشد
ارشدی نعمت الله برهم کنشهای میزبان - مهمان به عنوان مدلی برای بررسی اثر های حلال پوشی جستجوی فضای چهره ای [2020202] پاراسیکلوفان وبررسی اثر حال بر توزیع جمعیت چهره بندی های آن
یحیوی هدی سنتز و بررسی مشتقات اسیدهای آمینه به عنوان پیش ساز نانو ذرات برای انتقال دارو کارشناسی ارشد
اروج پور وحید بررسی و سنتز آلدوکسیم و کتوکسیم‌ها در استخراج مس از لیچ لیکور کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر رشیدی رنجبر پژوهشی 61112726
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحثی در استرئوشیمی 6102345 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
NMR پیشرفته 6102612 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول بیوشیمی 6102547 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول بیوشیمی 6102547 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مباحثی در استرئوشیمی 6102345 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
NMR پیشرفته 6102612 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
NMR پیشرفته 6102612 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/17 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
مباحثی در استرئوشیمی 6102345 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/31 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
نمایش 8 نتیجه
از 1