بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پرویز نوروزی

پرویز نوروزی

پرویز نوروزی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112294
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
برزگر ابوالفضل مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و نانو ساختار پپتیدی آنزیم الکل دهیدروژناز
بهشتی روی ابوالقاسم اصلاح مطالعات QSPR‎ بر روی خواص فلورسانی و پتانسیل ردوکس با کمک توصیف کننده‌های ساختاری مشتق شده از محاسبات شیمی - کوانتومی
بهشتی روی ابوالقاسم مطالعه ساختار - ویژگی زمان مهاجرت نرمالایز شده برای داروها در کاپیلاری الکتروفورز به کمک توصیف کننده‌های شیمی کوانتومی کارشناسی ارشد
علی پور آیدین طراحی و ساخت الکترود غشایی برای اندازه گیری پتانسیومتری داروی نالترکسان هیدروکلراید کارشناسی ارشد
دفتری آزاده طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای یون بریلیوم کارشناسی ارشد
اصلاحی فر اسلام نشاندن الکتروشیمیایی نانو ساختار pbO2‎ با استفاده از ولتامتری چرخه‌ای مجهز به تبدیلات فوریه سریع و مطالعه اثر افزودنی‌های یونی و غیر یونی بر ساختار آن کارشناسی ارشد
پوربشیر اسلام کاربرد روش‌های جدید کمومتریکس در مطالعات ساختار - فعالیت ترکیبات نانو فلرن و برخی از ترکیبات ضد HIV‎ و ضد HCV‎
حق شناس اسماعیل کاربرد کولومتریک ولتامتری چرخه‌ای پیوسته با تبدیل فوریه‌ی سریع برای تعیین مقادیر کمتر از نانو مولار هروئین کارشناسی ارشد
کوشان پور اشکان اندازه گیری سریع داروی سدیم کرومولین در نمونه دارویی با استفاده از روش ادمیتانس ولتامتری و تبدیل فوریه سریع با جذب سطحی گونه روی سطح میکرو الکترود پلاتین در سیستم جاری کارشناسی ارشد
شمس اکرم کاربرد روش‌های پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای اصلاح شده نانوکامپوزیتی برای‌ اندازه‌گیری داروهای دوپامین و خانواده دوپامینی کارشناسی ارشد
تزرورو امیرعباس تهیه اکسید آلومینیوم با تخلخل منظم و شناسایی آن با میکروسکوپ روبشی SPM و تکنیک الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد
کیهان امیرهمایون مطالعات بیوشیمی فیزیکی اثر مایعات یونی بر ساختار و عملکرد آنزیم کولین اکسیداز با استفاده از نانوکامپوزیت نانولوله کربنی/مایع یونی/ آبی پروس
اوردیخانی سیدلر امین طراحی و ساخت سنسور انتخابی پلیمر قالب مولکولی با روش الکترو پلیمریزاسیون پیرول بر روی الکترود کربن شیشه‌ای برای اندازه‌گیری انتخابی ریبوفلاوین در نمونه‌های دارویی کارشناسی ارشد
توانا بابک سنتز پلیمرهای قالب مولکولی برای تری نیتروتولوئن و تهیه سنسور ولتامتری آن بر مبنای الکترود خمیر کربن اصلاح شده کارشناسی ارشد
جعفری بهاره عنوان به انگلیسی: Design and Construction of Nanoparticles and Graphene Nanocomposites Modified Carbon Electrodes for the Sensitive Electrochemical Detection of Drugs in Pharmaceutical Samples and Biological Fluids by Advanced Electrochemical Methods. کارشناسی ارشد
ویس محمدی بهاره طراحی و ساخت حسگر نوری فلوئورسانس برای یون +Tb 3‎ و حسگر شیمیایی فلوئورسانس برای یونهای +Yb 3‎+ ،La 3‎ و -AcO‎ کارشناسی ارشد
مختاری بهرام مانیتورینگ خوردگی آلومینیوم آندایز شده رنگی کارشناسی ارشد
اکبری بهروز اندازه گیری در سطح نانومولار تعدادی از گونه های زیست محیطی و دارویی و برخی از لانتانیدها(LU و Tm ) توسط روش های کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کوپل شده با ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع و پتانسیومتری با طراحی و ساخت میکروالکترودهای یون گزین
مطلبی بهنام سنتز الکتروشیمیایی و تعیین خواص نانو ذرات نیمه هادی سولفید مس و کاربرد آنها در ساخت سنسور ولتامتری برای یون مس کارشناسی ارشد
مطلوبی پریسا اندازه گیـری الکتروشیمیایی متـوکلوپرامید و یون لانتانیوم به روشهای ولتامتری چرخه ای سریع در سطح طلا و پتانسیومتری کارشناسی ارشد
دانشگر پرندیس اندازه‌گیری برخی از داروها در سطح الکترود میکرو و نانو با روش‌های مدرن الکتروشیمیایی و مطالعه برهمکنش داروها با پروتئین سرم انسانی در حالت نرمال و قندی دکتری
رحیمی پروانه استفاده از نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده و مایعات یونی برای مطالعه الکتروشیمی آنزیم‌ها (کاتالاز، گلوکزاکسیداز) با استفاده از روش‌های نوین الکتروشیمیایی
زرآبادی پور پژمان سنتز و شناسایی ترکیبات نانو متخلخل کربنی و سیلیسی عامل دار شده با مشتقات نفتالن و بررسی خصوصیات لومینسانس آن ها
بریجانی ثنا استخراج Dy+3‎ با استفاده از ترکیبات نانو متخلخل سیلیکایی به روش استخراج فاز جامد و میکرواستخراج امولسیونی برخی آفت کشها با کمک امواج اولتراسونیک و استفاده از کروماتوگرافی گازی و اسپکتروفلوریمتری
شعبانی شایه جواد بررسی رفتار ابرخازنی پلی‌آنیلین و پلی‌پیرول و نانوکامپوزیت‌های آنها با استفاده روش‌های تبدیل سریع فوریه
قربانی حامد طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای اندازه گیری یون ایتربیوم کارشناسی ارشد
گنجعلی حامد مطالعه بر همکنش دو باز شیف متقارن و نا متقارن با تعدادی از لانتیدها به روش ولتامتری رقابتب و مقایسه نتایج حاصل با روش اسپکتروسکوپی کارشناسی ارشد
قلی پور رنجبر حبیب عنوان به انگلیسی: Application of Functionalized Graphene and its Composite with Nanostructured Metal Oxides as a High Performance Electrode for Supercapacitors کارشناسی ارشد
داوری حسن اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی داروی آنتی پیرن با روش ولتامتری عاری سازی کارشناسی ارشد
شفیعی حسن مطالعه الکتروشیمیایی واسرشته شدن سیتوکروم c در حالت محلول و تثبیت شده
فریدنوری حسن بهره گیری از نانو لوله های کربنی ومایعات یونی جهت بررسی رفتار الکتروشیمیائی و پایداری فعالیت آنزیم های اصلاح شده تیروزیناز و لاکاز
رحیمی لنجی حمیدرضا مطالعه برهمکنش بین لیگاندهای شیف باز و یون های +3 Lu و +3 Tm بوسیله اسپکتروسکوپی UV-Vis در محلول استونیتریل و استفاده از آنها برای طراحی و ساخت سنسورهای نوری کارشناسی ارشد
معظمی حمید رضا ارائه روش جدید برای اندازه‌گیری مقادیر ناچیز کافئین در نوشابه‌ها و فرمولاسینهای دارویی با ولتامتری چرخه‌ای با تبدیل فوریه سریع در سیستمهای جریانی کارشناسی ارشد
سینایی داپنه اندازه‌گیری ولتامتری ادمیتانس تبدیل فوریه سریع به عنوان روشی نوین و حساس برای اندازه‌گیری سرترالین هیدروکلراید با استفاده از الکترود کربن شیشه‌ای کارشناسی ارشد
گرجی یداله بررسی رفتار الکترو شیمیایی ترکیبات پیریلیم و تیوپیریلیم و محاسبات EHOMO و ELUMO این ترکیبات کارشناسی ارشد
میرشفیعیان راضیه طراحی و ساخت الکترود بر پایه نانو کامپوزیت برای مطالعه انتقال یون در سطح مشترک فاز آبی - غیر آبی و کاربرد آنها در ساخت نوع جدیدی از سنسورهای یون گزین ولتامتری
نعمتی جوشقانی رضا طراحی و ساخت الکترود یون گزین برای یون هلمیوم با استفاده از یک لیگاندشیف باز کارشناسی ارشد
بذل رویا بررسی تاثیر ترکیبات غیر کلئوزیدی بر فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز با استفاده از داکینگ و روشهای تجزیه ای دکتری
کیانی انبوهی رویا طراحی سلکتوفورهای جدید برای یونهای لانتانیم، ساماریوم و سریم با استفاده از روشهای محاسباتی کمومتریکس وارزیابی آنها به روش تجربی دکتری
فرخی روح الله طراحی روشی برای اندازه گیری داروی ماینوکسیدیل در مقادیر نانو مولار باروش ولتامتری چرخه ای, همراه با تبدیل فوریه سریع بوسیله تزریق در جریان بر روی میکروالکترود طلا کارشناسی ارشد
معماری زهرا طراحی و ساخت زیست حسگر نوری DNA بر مبنای نانو ذرات طلا و حسگر و نانو حسگر نوری برای یون‌های : +HPO42-, Zn2+, Hg2 دکتری
سیار سحر سنتز نقاط کوانتومی روی سلنید (ZnSe) و استفاده از آن بعنوان پروب فلورسانسی قوی در محیطهای بیولوژیکی کارشناسی ارشد
میراحمدی سیده سمیه اندازه گیری داروی لوراتادین با روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در سیستم تزریق جریانی بوسیله میکروالکترود کارشناسی ارشد
رضایی زارچی سعید بررسی خصوصیات الکتروشیمیایی و ساختاری هموگلوبین تحت اثر اندرکنش با تعدادی از فسفاتهای آلی وکاربرد آن بعنوان بیوسنسور H2O2
شیروانی سیمیندخت سنتز پلیمر قالب یونی نانو حفره برای جدا سازی رادیو داروهای جدید با روشهای کروماتوگرافی واستخراج به کارگیری کولومتری جذب سطحی با تبدیل فوریه سریع به عنوان روشی جدید برای سنجش والپروات سدیم دکتری
شیروانی سیمیندخت سنتز پلیمر یونی نانو حفره برای جداسازی رادیو داروهای جدید با روشهای کروماتوگرافی و استخراج به کارگیری کولومتری جذب سطحی با تبدیل فوریه سریع به عنوان روشی جدید برای سنجش والپر وات سدیم
بدیعیان سمیه سادات بررسی تثبیت DNA در سطح لایه نازک طلا به کمک روشهای وابسته به شناساگر کارشناسی ارشد
رسولی پورخامنه سولماز طراحی و ساخت الکترود غشایی یون گزین جدید برای یون ایتربیوم کارشناسی ارشد
لبافی شراره اندازه گیری مقادیر پیکومولارداروی پیروکسیکام با روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در سطح میکروالکترود طلا (با پیش تغلیظ در کسری از ثانیه) توسط سیستم جریانی کارشناسی ارشد
شهابی شیرین مطالعه خوردگی کربن استیل در محیط اسیدی در حضور و غیاب برخی ترکیبات باز شیف و مدلسازی رابطه بین ساختار و میزان بازدارندگی این ترکیبات دکتری
موسوی شهره بررسی الکتروشیمیائی تاثیر رنگدانه آلی (Erichrom Brown DKI) بر میزان مقاومت آلومینیوم در برابر خوردگی تاثیرپذیر از عوامل میکروبیولوژیکی (MIC) کارشناسی ارشد
جعفری صفیه طراحی و ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی DNA با استفاده از الکترود کربنی اصلاح شده با نانوساختارها و نانوذرات کارشناسی ارشد
علیزاده طاهر طراحی و ساخت سنسورهای یون گزین پتانسیومتری برای کاتیون های لانتانیدها و عناصر واسطه: اندازه‌گیری تزریق در جریان پنیسیلین‌ها با ولتامتری چرخه‌ای عالی سازی کوپل شده با تکنیک تبدیکل فوریه سریع: پلیمرهای قالب ملکولی: طراحی، سنتز، کاربرد و بهینه سازی ...
رضوی طاهره طراحی و ساخت الکترود غشایی برای اندازه گیری پتانسیومتری داروهای ترامادول هیدروکلراید و دیلتیازم هیدروکلراید کارشناسی ارشد
میرزائی گرکانی طیبه روش نوین ترسیب الکتروشیمیایی نانو ساختار دی اکسید سرب با استفاده از روش FFT‎ ولتامتری
بایندری مقدم عبدالمجید کاربرد نانو مواد (نبکل اکسیدوکربن نانوتیوپ تک جداره) در بررسی الکتروشیمیایی پروتئین ها(Cytochrone c and Tyrosinase) دکتری
حمزه پور علی اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی از داروی متیل دوپا بوسیله روش ولتامتری برهنه سازی جذب سطحی با استفاده از میکروالکترود طلا در سیستم جریانی کارشناسی ارشد
زراعتکار مقدم علی سنتز پلیمر قالب مولکولی برای پارانیتروفنل و طراحی سنسور ولتامتری پارانیتروفنل با انتخاب‌پذیری و حساسیت بالا بر پایه‌ی الکترود اصلاح شده خمیر کربن - پلیمر قالب مولکولی کارشناسی ارشد
سپهری فرد علی اندازه گیری پارومومایسین و بریلیم به روش ولتامتری عاری سازی با تبدیل فوریه سریع و پتانسیومتری کارشناسی ارشد
غفارلو علی طراحی و ساخت حسگرهای فلورسانس برای یون‌های فلزات سنگین با استفاده از لیگاندهای باز شیف کارشناسی ارشد
بازماندگان علیرضا اندازه گیری دی سدیم لارث - 3 سولفوسوکسینات تجارتی و کوکامیدو پروپیل بتائین توسط روشهای مدرن FFTCV و FFTSW ولتامتری کارشناسی ارشد
مهرابی فاطمه تشخیص مشتقات تتراسایکلین بر پایهی نانوساختارهای کانژوگه شده با آپتامر کارشناسی ارشد
میرنقی فاطمه سادات اندازه گیری مقادیر پیکومولار داروی دیلتیازم در فرمولاسیون دارویی آن با روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در سطح میکروالکترود طلا (با پیش تغلیظ در کسری از ثانیه) توسط سیستم جریانی کارشناسی ارشد
دوستی فائزه اندازه گیری همزمان داروهای ناپروکسن و پاراستامول و تعیین مقدار داروی دیفن هیدرامین با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو سیم دیسپروسیوم با استفاده از روش ولتاومتری موج مربعی نرمال و تبدیل فوریه سریع کارشناسی ارشد
فریدبد فرنوش طراحی و ساخت میکرو و نانو سنسورهای +Er 3+ ,HO 3+ ,Sm 3‎ و +Pb 2‎ و مطالعه برهمکنش آنها با آلبومین سرم انسانی و مقایسه نتایج با روشهای فلورسانس و نانوکالریمتری دکتری
صفرپور طاهر کلثوم اندازه‌گیری سریع و حساس داروی سیپروفلوکساسین با استفاده از روش ولتامتری ادمیتانس و تبدیل فوریه سریع به عنوان دیدگاه الکتروشیمیایی جدیدی در آنالیز داروها کارشناسی ارشد
باقر زاده کوثر غربالگری محاسباتی، بررسی مکانیسم فعالیت و ارزیابی مهار کننده‌های آنزیم تیروزیناز به روش محاسباتی
باقر زاده کوثر اندازه‌گیری همزمان داروها در شربتها، قرص‌ها، سرم‌ها و پلاسما با استفاده از روش کمومتریکس کارشناسی ارشد
حاجی آقابابائی لیلا اندازه گیری برخی فلزات واسطه، فلزات سنگین و دارو در حد قسمت در تریلیون با پلاسمای کوپل شده نشر اتمی، یا ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع ، با پیش تغلیظ یا بدون پیش تعلیظ با مزوپورهای اصلاح شده با ، یا بدون جداسازی به وسیله کروماتوگرافی ...
زارع جوشقانی ماشاالله ساخت تجزیه‌گر تحرک یونی قابل حمل و نقل با ورودی غشایی کارشناسی ارشد
زارع ماشااله طراحی و ساخت دستگاه طیف سنجی تحرک یونی با منبع یونیزاسیون کرونا و آنالیز 10 ماده شیمیایی به وسیله آن کارشناسی ارشد
اصغریان مرزآباد محیا عنوان به انگلیسی: Separation and Determination of some Heavy Metal Ions like Copper with Supported Liquid Membrane (SLM) Optimized with Organic Ligands in Water Solutions کارشناسی ارشد
دودانگه محسن طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین جدید برای یون دیسپروزیم کارشناسی ارشد
زیب محسن جداسازی، پیش تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز داروها و فلزات (تیامین، مس و روی) با استفاده از روش‌های میکرواستخراج فاز مایع همراه شده با روش‌های اسپکترومتری و اندازه‌گیری پنی سیل آمین با روش فاز گازی - اسپکترومتری FTIR‎
شیخی نژاد محمد بررسی مکانیسم جذب کمپلکس [ Co (en) Cl] بر روی الکترود کربن تغییر یافته بوسیله سیلیس مزوپور و اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی کبالت بوسیله روش ولتامتری عریانسازی اندی بر روی MMCPE کارشناسی ارشد
منتصر اسدی محمد بررسی سینتیکی واکنش یون کبالت با هتروپلی آنیون پریسـلر حفـره دار با استفاده از تکنیک ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع FFT-CCV کارشناسی ارشد
پورجاوید محمدرضا جداسازی برخی لانتانیدها با بعضی از تکنیک های کروماتوگرافی و اندازه گیری آنها با روش های نوین ولتامتری
کریمی‌پور محمدرضا طراحی و ساخت حسگر الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری داروهای مخدر کارشناسی ارشد
حسینی محمود طراحی و بهینه سازی سنسور ولتامتری خمیر کربنی اصلاح شده با پلیمرهای قالب یونی نانو حفره برای یون کادمیوم کارشناسی ارشد
گل محمدی محمود بررسی اثر رنگ های آلی بر روی خواص سطحی و مقاومت خوردگی آلومینیوم کارشناسی ارشد
حسینی مرتضی طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین برای یونهای نیکل و سرب کارشناسی ارشد
رضاپور مرتضی طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین جدید برای یونهای(Ho(III), Gd(III), Tm(III) and Er(III
حریری مریم طراحی و ساخت حسگر نوری بر پایه (5-(دی متیل آمینو)نفتالین-1-سولفونیل-4-فنیل سمی کاربازید)مشتق دنسیل کلرید برای اندازه گیری انتخابی یون اربیوم کارشناسی ارشد
عباس قربانی مریم طراحی و ساخت حسگر پتانسیومتری سولفات با استفاده از یکی از مشتقات پیریلیوم - اندازه گیری آمیکاسین در حد پیکو، به روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع کارشناسی ارشد
عزالدین مریم اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم داروی کلینداماسین به روش ولتا متری چرخه‌ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع کارشناسی ارشد
لطیفی مریم مطالعه مکانیسمی مشتقات دی هیدروکسی بنزن در واکنش های اکترو ارگانیک : کاربرد در سنتزهای الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد
شعبان معصوم سنتز نانو کریستال‌های نقاط کوانتومی و کاربرد آنها برای اندازه‌گیری آمینواسیدها و یونهای لانتانید توسط روش طیف‌سنجی فلورسانس کارشناسی ارشد
خلیلی ملیحه اندازه گیری سلنیم با روش FFT-FIA-CV و بررسی جذب آن بوسیله باکتری . Bacillus.sp کارشناسی ارشد
توکلی الموتی مهدی طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای یون ساماریوم با استفاده از لیگاند شیف باز جدید کارشناسی ارشد
عسگری مهدی طراحی و ساخت سنسور پتانسیومتری (خمیر کربن) بر اساس نانوپورهای اصلاح شده کارشناسی ارشد
صداقت مهدیه کاربرد روش‌های پیشرفته‌ی الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای نانوکامپوزیتی برای اندازه‌گیری داروهای کاتکولی/ کارشناسی ارشد
صداقت مهدیه کاربرد روش‌های پیشرفته¬ی الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای نانوکامپوزیتی برای اندازه¬گیری داروهای کاتکولی کارشناسی ارشد
حاتم بیگی نادر طراحی وساخت یک الکترو دیون گزین برای مونوهیدروژن فسفات با استفاده از یک کمپلکس شیف‌باز کارشناسی ارشد
قاهری تبریزی نازنین بررسی برهم کنش داروهای ضد سرطان دانوروبیسین و تاموکسیفن با DNA‎ توسط روش‌های ولتامتری چرخه‌ای و موج مربعی کارشناسی ارشد
تجرد نرجس سنتز الکتروشیمیاییBenzo ( 9-Crown-3) Triphenylen با استفاده از ولتامتری چرخه ای برروی الکترود Pt کارشناسی ارشد
میرزانصیری نوشین طراحی و ساخت سنسور نورتابی الکتروشیمیایی اصلاح سطح شده توسط نانو مواد جهت اندازه گیری داروهای برپایه هیدروکینون کارشناسی ارشد
فرمهینی فراهانی هادی کاربرد روشهای ریز استخراج با حلال و کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی برای اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم برخی آلاینده‌های زیست محیطی دکتری
حسینی هدی بررسی اثر جوشکاری نقطه‌ای در میزان خوردگی میکروبی استیل توسط باکتری‌های احیا کننده سولفات کارشناسی ارشد
حاجی هاشمی هدیه طراحی و ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی DNA‎ برای توالی مربوط به " پرایمر DG74‎ " کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی تجزیه 2 6102530 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش های نوین الکتروشیمی 6102655 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کاربرد روش های محاسباتی در شیمی تجزیه 6102631 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شیمی تجزیه پیشرفته 6102174 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روش های نوین الکتروشیمی 6102655 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه