بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید جواهری

مجید جواهری

مجید جواهری    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 61112628
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی آلی 1 6102524 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 1 نتیجه