بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید حمزه لو

مجید حمزه لو

مجید حمزه لو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112625
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نوری اکرم سنتز کربن نیترید نانو متخلخل با استفاده از قالب سیلیسی نانو متخلخل کارشناسی ارشد
حسن زاده بهمن سنتز سیلیکای نانو متخلخل (SBA-15) عامل دار شده با لیگاند آلی شامل گروه‌های کربوکسیلیک اسید و بکارگیری آن در حذف آلاینده صنایع آبزی‌پروری کارشناسی ارشد
سیداخلاقی شال تراب مطالعه سینیتیک واکنش بین اریترومایسین پایه با اتیل سوکسینیل کلراید کارشناسی ارشد
معین اسلام زینب پیش بینی خواص ترمودینامیکی برخی سیالات خالص در ناحیه بحرانی با استفاده از معادله حالت عبوری پاتل-تجا کارشناسی ارشد
تشرفی سجاد ساخت دستگاه و اندازه‌گیری ویسکوزیته گازهای Ar, CO, CO2, N2, O2‎ و بررسی اثر ویسکومغناطیس کارشناسی ارشد
محمدی محمدمهدی اندازه‌گیری برخی از خواص ترموفیزیکی متانول، اتانول و ‎۱- پروپانول و مخلوط آن‌ها کارشناسی ارشد
حیدری مرتضی مطالعه سینیتیک واکنش بین اریترومایسین پایه با هیدروکسیل آمین در حضور کاتالیست کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر حمزه لو پژوهشی 61112625 طبقه دوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سینتیک و دینامیک شیمیایی 6102458 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
شیمی فیزیک پیشرفته 6102238 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سینتیک و دینامیک شیمیایی 6102458 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
شیمی فیزیک 1 6102534 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/03(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
شیمی کوانتومی و طیف سنجی 6102555 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
شیمی فیزیک 1 6102534 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/29 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 6 نتیجه
از 1