بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی ادیب

مهدی ادیب

مهدی ادیب    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61113736
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شیخی احسان روش‌های سنتزی نوین برخی هتروسیکل‌های نیتروژن‌دار با استفاده از واکنش‌های چند جزنی بر پایه ایمین دکتری
مرتضی اخرتی کرج آباد اکسایش انتخابی بنزیل الکل‌ها بدون استفاده از کاتالیزور فلزی و استفاده از این روش در واکنش چندجزئی بینایم کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/03
دلجوش آزاده بررسی واکنش سه جزئی ایزاتوئیک انیدرید، آمین‌ها و تری فنیل فسفین در مجاورت دی اتیل آزو دی کربوکسیلات: سنتز مشتقات جدید ایمینوفسفران کارشناسی ارشد
کاوسی آزاده سنتز فوران‌های پر استخلاف در آب کارشناسی ارشد
زهرا یاسائی سنتز چند جزیی ۲، ۴، ‎۶- تری‌آریل پیریدین‌ها؛ اسپایرواکسیندول‌ها و ایندازول‌ها تهیه نانو ذرات مغناطیسی پالادیم عامل‌دار شده و بررسی اثرات کاتالیزوری آن در واکنش‌های کوپل شدن دکتری دانلود 1393/11/28
شیبانی فهندری اسماعیل سنتز ایمیدازو [۲،۱-a‎] پیریدین ها دکتری
وحید افشار سنتز مشتقات دی‌هیدروپیریدین به روش هانش، کاتالیزشده توسط پلی‌یورتان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
محرم امیدی سنتزیک مرحله‌ای ایلیدهای پایدار مشتق از یورازول‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1384
حقیقت جهرمی امین سنتز [1,4,2] اکسادیازول ها به کمک امواج مایکروویو کارشناسی ارشد
سمیرا انصاری استفاده از واکنش‌های چند جزیی بر پایه N‎- ایزوسیانیمینو تری فنیل فسفران در سنتز ترکیبات آلی دکتری دانلود 1390/06/30
حسین یاوری ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار با ترکیبات استیلنی کم الکترون در مجاورت a [آلفا]- دی کربونیل های فعال کارشناسی ارشد دانلود 1383
طیبه بیابانی قوچان عتیق تشکیل پیوند کربن- کربن در ترکیبات هالوژندار با استفاده از نانو ذرات فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/18
محمدی باقر الف) سنتز جهت گزین بنزن‌های پراستخلاف به وسیله کاتالیزور ‎۱- متیل ایمیدازول ب) سنتز ‎۹ H‎- پیریمیدو [۵،۴- b‎] ایندولها در شرایط بدون حلال ج) سنتز سه جزئی و تک ظرفی ‎۵- آمینو پیرازولهای پراستخلاف
مهدی باقری سنتز مشتقات جدیدی از هتروسیکل‌های فسفردار در شرایط بدون حلال کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/10
شراره باقرزاده سنتز تک ظرفی و سه جزیی مشتقات ‎۳- آریل- ۴، ۲، ‎۱- اکسادیازول- ‎۵- آمین کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
مریم بیاناتی سنتز آلکیل2-آمینو-1-بنزو[b]تیوفن-3-کربوکسیلات کارشناسی ارشد دانلود 1392
خوان یغما بفرین کربوکسیل زدایی از کومارین- ‎۳- کربوکسیلیک اسیدها با استفاده از ارگانوکاتالیست گلایسین کارشناسی ارشد
بهنام بهروز واکنش سه جزئی 5،5 - دی آریل (آلکیل) هیدانتوئین ها با استرهای استیلنی کم الکترون در مجاورت ایزوسیانیدها - سنتز کیتین ایمین های پایدار کارشناسی ارشد
بهروز بهنام واکنش سه جزئی 5،5 - دی آریل (آلکیل) هیدانتوئین ها با استرهای استیلنی کم الکترون در مجاورت ایزوسیانیدها - سنتز کیتین ایمین های پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1383
رحیم پاشازاده تشکیل پیوندهای کربن - کربن و کرین - هترواتم با استفاه از سیستم‌های اکسایشی بدون فلز از طریق واکنش‌های جفت‌شدن هیدروژن‌زدایی (CDC) دکتری دانلود 1396/06/21
فریبا پی تام سنتز برخی هتروسیکل‌های نیتروژن‌دار با استفاده از a-آزیدوچالکون‌ها دکتری دانلود 1397/06/26
فریبا پی‌تام سنتز(آریل) (دی الکوکسی فسفریل) متیل- ‎۲- آمینوبنزوات‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
کیوان پدرود سنتز مشتقات چند حلقه‌ای کوینازولینون کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
محمودی پیمان سنتز تک ظرفی 2 - آمینوتیوفن ها از طریق واکنش گوالد کارشناسی ارشد
حق شناس پویان سنتز سیکلوپنتن‌های استخلاف‌دار کارشناسی ارشد
مهناز تاجیک سنتز برخی ترکیبات جوش خورده پیریدین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
معصومه تاجیک اصل سنتز جدید پیریدو [b-1‎،2‎] کینازولین- ‎11‎- اون کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
هلیا جنتیان قزوینی سنتز 2-آریل تاینو[3،2-d]پیریمیدین-4-آمین ها کارشناسی ارشد دانلود 1392
فاطمه حیدری سنتز برخی مشتقات (‎۵-ایل) اکسادی آزافلاوین‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/27
طاهرمنصوری حسن پیریدینهای کرونکه: سنتز بدون حلال 2، 4، 6- تری آریل پیریدینها کارشناسی ارشد
یاوری حسین ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار با ترکیبات استیلنی کم الکترون در مجاورت a [آلفا]- دی کربونیل های فعال کارشناسی ارشد
پویان حق شناس سنتز سیکلوپنتن‌های استخلاف‌دار کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/07
امین حقیقت جهرمی سنتز [1,4,2] اکسادیازول ها به کمک امواج مایکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1386
زیادی دمیرچی درسی علیا حکیمه سنتز ساده آزینو [a‎-۲,‎۱] پیریمیدین‌ها کارشناسی ارشد
قنبری خدیجه سنتز ایمیدازواکسازین از واکنش ترکیبات هتروسیکل نیتروژندار و ترکیبات استیلنی کم الکترون وایز وسیانیدها کارشناسی ارشد
بفرین خوان یغما کربوکسیل زدایی از کومارین- ‎۳- کربوکسیلیک اسیدها با استفاده از ارگانوکاتالیست گلایسین کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
آزاده دلجوش بررسی واکنش سه جزئی ایزاتوئیک انیدرید، آمین‌ها و تری فنیل فسفین در مجاورت دی اتیل آزو دی کربوکسیلات: سنتز مشتقات جدید ایمینوفسفران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
محسن دودانگه طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین جدید برای یون دیسپروزیم کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدی ریاضتی کشه سنتز پیرول های پر استخلاف و یافتن یک واکنش چند جزئی داربستی جدید از ایزوسیانیدها کارشناسی ارشد دانلود 1386
سعیده رجایی دریاسری سنتز چند جزئی و تک ظرف مشتقات ‎۲- بنزوئیل- ‎۳- فنیل- ۶، ‎۷- دی هیدروبنزوفوران- ۴ (‎۵H)- اون در محیط پراکنه آبی پلی اورتان آنیونی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سعیده رجایی دریاسری عنوان به انگلیسی: Synthesis of Some Chromanone Based Organic Compounds دکتری دانلود 1397/07/11
محمود رحمانیان جزی ارائه روش جدیدی برای سنتز مشتقات ایمیدازول‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/03
یزاف رزیتا سنتز تک ظرف و چند جزئی ۴، ‎۵-دی هیدروپیرول‌ها، اکسازول‌ها و کینازولین-‎۴-اون‌ها کارشناسی ارشد
سولماز رسولی پورخامنه طراحی و ساخت الکترود غشایی یون گزین جدید برای یون ایتربیوم کارشناسی ارشد 1384
رضائیه راد رضا واکنش زوج یون هویزگن با آلکن های کم الکترون: سنتز آنیون سیکلوپنتادی‌ان پر استخلاف کارشناسی ارشد
نرجس رضایی سنتز و شناسایی آلکیل فسفونات‌های جدید با استفاده از واکنش سه جزئی ملدروم اسید، آلدئیدها و تری آلکیل فسفیت‌ها در شرایط ملایم و بدون حلال کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/12
مرتضی رضاپور طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین جدید برای یونهای Er (III) Tm (III), Gd (III), HO (III) دکتری دانلود 1386
رضا رضائیه راد واکنش زوج یون هویزگن با آلکن های کم الکترون: سنتز آنیون سیکلوپنتادی‌ان پر استخلاف کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
زینب رنگرز سنتز برخی مشتقات پراستخلاف پیرول کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
سحر رهبری سنتز بدون حلال 1,2,4,- تری آزول ها با استفاده از امواج مایکرو ویو کارشناسی ارشد دانلود 1386
حکیمه زیادی دمیرچی درسی علیا سنتز ساده آزینو [a‎-۲,‎۱] پیریمیدین‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/03
رزیتا یزاف سنتز تک ظرف و چند جزئی ۴، ‎۵-دی هیدروپیرول‌ها، اکسازول‌ها و کینازولین-‎۴-اون‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/19
رنگرز زینب سنتز برخی مشتقات پراستخلاف پیرول کارشناسی ارشد
محسن زینعلی سنتز ترکیبات جدید هتروسیکلی نیتروژن‌دار بر پایه بنزیمیدازول و تترازول با استفاده از واکنش‌های چندجزئی دکتری دانلود 1396/07/03
یاسائی زهرا سنتز چند جزیی ۲، ۴، ‎۶- تری‌آریل پیریدین‌ها؛ اسپایرواکسیندول‌ها و ایندازول‌ها تهیه نانو ذرات مغناطیسی پالادیم عامل‌دار شده و بررسی اثرات کاتالیزوری آن در واکنش‌های کوپل شدن دکتری
محمدحسین سیاحی سنتز سه جزئی و تک ظرفی ‎۴H‎- پیریدو [۱، ۲- a‎] پیریمیدین ها، پیرولوکینولین ها، پیرازولو پیرازولها و بررسی واکنش سه جزئی CH‎- اسیدها، آلدهیدها و ترکیبات استیلنی کم الکترون در مجاورت تری فنیل فسفین دکتری دانلود 1388/06/31
سعیدی سارا سنتز 3-آریل-5-(دی آلکوکسی متیل)-4،2،1-اکسادیازول¬ها کارشناسی ارشد
مقیمی ستاره واکنش سه جزئی بین ایزوسیانیدها، استرهای استیلنی کم الکترون و ۱، ‎۳- دی اون ها: سنتز ‎۱- اکسا- ‎۶- آزا اسپایر و [‎۴،۴] نونا- ۳، ‎۸- دی ان ها کارشناسی ارشد
رهبری سحر سنتز بدون حلال 1,2,4,- تری آزول ها با استفاده از امواج مایکرو ویو کارشناسی ارشد
سارا سعیدی سنتز 3-آریل-5-(دی آلکوکسی متیل)-4،2،1-اکسادیازول¬ها کارشناسی ارشد دانلود 1392
فرزانه سعیدی فرد سنتز آمینو فوران‌های پر استخلاف بدون استفاده از کاتالیزور کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/12
انصاری سمیرا استفاده از واکنش‌های چند جزیی بر پایه N‎- ایزوسیانیمینو تری فنیل فسفران در سنتز ترکیبات آلی
عالی کلوگانی سمیه سنتز ساده پیرازولو ‌‌‌‍[a-2,1] پیریدازین های پر استخلاف کارشناسی ارشد
مهدی سهیلی زاده سنتز ترکیبات هتروسیکل جوش خورده نظیر تترازین و فتالازین بر پایه واکنش‌های چند جزئی و اکسیداسیون محصولات حاصل از واکنش گوالد دکتری دانلود 1393/09/29
رسولی پورخامنه سولماز طراحی و ساخت الکترود غشایی یون گزین جدید برای یون ایتربیوم کارشناسی ارشد
فاطمی سولماز سنتز تک ظرفی و سه جزئی بتا آمینو اسیدها کارشناسی ارشد
اسماعیل شیبانی فهندری سنتز ایمیدازو [۲،۱-a‎] پیریدین ها دکتری دانلود 1388/04/20
احسان شیخی روش‌های سنتزی نوین برخی هتروسیکل‌های نیتروژن‌دار با استفاده از واکنش‌های چند جزنی بر پایه ایمین دکتری دانلود 1391/07/30
باقرزاده شراره سنتز تک ظرفی و سه جزیی مشتقات ‎۳- آریل- ۴، ۲، ‎۱- اکسادیازول- ‎۵- آمین کارشناسی ارشد
صادق شعبانی سنتز جدید تک ظرفی برخی بورونات استرهای آلی چهاروجهی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
فیضی شهزاد روشی نوین برای سنتز ۳، ‎۵- دی آریل -۱، ۲، ‎۴- اکسادیازول‌ها و سنتز تک ظرفی و چهار جزیی ‎۱H‎- ایمیدازول‌های سه استخلافی کارشناسی ارشد
مریم شهزاد شیرازی سنتز و شناسایی درختسان دارورسان و ارزیابی آن به عنوان حامل دارو کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
ریحانه شورگشتی سنتز هتروسیکل‌های جوش‌خورده‌ی دوحلقه‌ای نیتروژن‌دار از مشتقات پراستخلاف ‎۳-آمینوپیرازول با a- آزیدوچالکون‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
شعبانی صادق سنتز جدید تک ظرفی برخی بورونات استرهای آلی چهاروجهی کارشناسی ارشد
حسن طاهرمنصوری پیریدینهای کرونکه: سنتز بدون حلال 2، 4، 6- تری آریل پیریدینها کارشناسی ارشد دانلود 1385
بیابانی قوچان عتیق طیبه تشکیل پیوند کربن- کربن در ترکیبات هالوژندار با استفاده از نانو ذرات فلزی کارشناسی ارشد
ندا عیاشی انجام واکنش هنری و آلدول در مجاورت پلی اورتان آنیونی محلول در آب دکتری دانلود 1394/07/29
سمیه عالی کلوگانی سنتز ساده پیرازولو ‌‌‌‍[a-2,1] پیریدازین های پر استخلاف کارشناسی ارشد دانلود 1385
مرجان عظیم زاده آرانی عنوان به انگلیسی: Multicomponent protocol for the synthesis of oxazinobenzothiazole, pyrroloquinoline and quinazolinone derivatives. دکتری دانلود 1393/07/30
محمدی علی سنتز جدید و تک ظرفی مشتقات ‎۲- آریل- (‎۴(۳H‎- کینازولینون‌ها در شرایط بدون حلال و بدون کاتالیزور کارشناسی ارشد
مهسا علیزاده نوغایی سنتز بدون حلال پیریدین های پراستخلاف کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/02
سولماز فاطمی سنتز تک ظرفی و سه جزئی بتا آمینو اسیدها کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
محمودی سانیانی فاطمه سنتز و شناسایی هیبرید خطی درختسانی حاوی گادولینیم و ارزیابی آن بعنوان ماده حاجب MRI‎ کارشناسی ارشد
میرنقی فاطمه سادات اندازه گیری مقادیر پیکومولار داروی دیلتیازم در فرمولاسیون دارویی آن با روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در سطح میکروالکترود طلا (با پیش تغلیظ در کسری از ثانیه) توسط سیستم جریانی کارشناسی ارشد
پی‌تام فریبا سنتز(آریل) (دی الکوکسی فسفریل) متیل- ‎۲- آمینوبنزوات‌ها کارشناسی ارشد
فرنوش فریدبد طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای اربیوم براساس مشتقی از هیدرازون کارشناسی ارشد دانلود 1384
ملیحی فرزاد سنتز تک ظرفی و بدون حلال پیریدو [2, 3 -b] ایندول ها کارشناسی ارشد
سعیدی فرد فرزانه سنتز آمینو فوران‌های پر استخلاف بدون استفاده از کاتالیزور کارشناسی ارشد
فریدبد فرنوش طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای اربیوم براساس مشتقی از هیدرازون کارشناسی ارشد
شهزاد فیضی روشی نوین برای سنتز ۳، ‎۵- دی آریل -۱، ۲، ‎۴- اکسادیازول‌ها و سنتز تک ظرفی و چهار جزیی ‎۱H‎- ایمیدازول‌های سه استخلافی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
خدیجه قنبری سنتز ایمیدازواکسازین از واکنش ترکیبات هتروسیکل نیتروژندار و ترکیبات استیلنی کم الکترون وایز وسیانیدها کارشناسی ارشد دانلود 1384
آزاده کاوسی سنتز فوران‌های پر استخلاف در آب کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/25
مرتضی کریم زاده سنتز کوئینازولین-4- اون ها کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
رحمان کریمی نامی سنتز نانوکاتالیزورهای جدید پالادیم بر پایه نانولوله‌های کربنی، نانوذرات مغناطیس و عصاره گیاهی و کاربرد آن در واکنش‌های جفت‌شدن کربن - کربن دکتری دانلود 1395/07/28
پدرود کیوان سنتز مشتقات چند حلقه‌ای کوینازولینون کارشناسی ارشد
نصرتی میثم سنتز جدید، تک ظرف و چند جزئی تیازولو [a-2,3] پیریمیدین ها کارشناسی ارشد
امیدی محرم سنتزیک مرحله‌ای ایلیدهای پایدار مشتق از یورازول‌ها کارشناسی ارشد
دودانگه محسن طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین جدید برای یون دیسپروزیم کارشناسی ارشد
مهدوی محمد سنتز ایمیدازو‍‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍(a-2.1) پیریدین ها کارشناسی ارشد
باقر محمدی الف) سنتز جهت گزین بنزن‌های پراستخلاف به وسیله کاتالیزور ‎۱- متیل ایمیدازول ب) سنتز ‎۹ H‎- پیریمیدو [۵،۴- b‎] ایندولها در شرایط بدون حلال ج) سنتز سه جزئی و تک ظرفی ‎۵- آمینو پیرازولهای پراستخلاف دکتری دانلود 1387/07/15
علی محمدی سنتز جدید و تک ظرفی مشتقات ‎۲- آریل- (‎۴(۳H‎- کینازولینون‌ها در شرایط بدون حلال و بدون کاتالیزور کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/12
سیاحی محمدحسین سنتز سه جزئی و تک ظرفی ‎۴H‎- پیریدو [۱، ۲- a‎] پیریمیدین ها، پیرولوکینولین ها، پیرازولو پیرازولها و بررسی واکنش سه جزئی CH‎- اسیدها، آلدهیدها و ترکیبات استیلنی کم الکترون در مجاورت تری فنیل فسفین
پیمان محمودی سنتز تک ظرفی 2 - آمینوتیوفن ها از طریق واکنش گوالد کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
فاطمه محمودی سانیانی سنتز و شناسایی هیبرید خطی درختسانی حاوی گادولینیم و ارزیابی آن بعنوان ماده حاجب MRI‎ کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
رضاپور مرتضی طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین جدید برای یونهای Er (III) Tm (III), Gd (III), HO (III) دکتری
رضاپور مرتضی طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین جدید برای یونهای(Ho(III), Gd(III), Tm(III) and Er(III
کریم زاده مرتضی سنتز کوئینازولین-4- اون ها کارشناسی ارشد
کریم‌زاده مرتضی سنتز کوئینازولین -‎۴- اون‌ها کارشناسی ارشد
عظیم زاده آرانی مرجان عنوان به انگلیسی: Multicomponent protocol for the synthesis of oxazinobenzothiazole, pyrroloquinoline and quinazolinone derivatives. دکتری
بیاناتی مریم سنتز آلکیل2-آمینو-1-بنزو[b]تیوفن-3-کربوکسیلات کارشناسی ارشد
شهزاد شیرازی مریم سنتز و شناسایی درختسان دارورسان و ارزیابی آن به عنوان حامل دارو کارشناسی ارشد
فاطمه سادات میرنقی اندازه گیری مقادیر پیکومولار داروی دیلتیازم در فرمولاسیون دارویی آن با روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در سطح میکروالکترود طلا (با پیش تغلیظ در کسری از ثانیه) توسط سیستم جریانی کارشناسی ارشد دانلود 1384
منیژه مستوفی واکنش تری فنیل فسفین با استرهای استلینی در مجاورت 2- آمینوتیازول ها سنتزایمینوفسفران ها کارشناسی ارشد دانلود 1384
تاجیک اصل معصومه سنتز جدید پیریدو [b-1‎،2‎] کینازولین- ‎11‎- اون کارشناسی ارشد
هومن مقبلی کوشش در تهیه کینون های چند استخلاف آلکیلی کارشناسی ارشد دانلود 1386
ستاره مقیمی واکنش سه جزئی بین ایزوسیانیدها، استرهای استیلنی کم الکترون و ۱، ‎۳- دی اون ها: سنتز ‎۱- اکسا- ‎۶- آزا اسپایر و [‎۴،۴] نونا- ۳، ‎۸- دی ان ها کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
مهدی ملاحسینی سنتز پیریمیدو [A-2,1 ] ایزوکوئینولین ها کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرزاد ملیحی سنتز تک ظرفی و بدون حلال پیریدو [2, 3 -b] ایندول ها کارشناسی ارشد دانلود 1386
مستوفی منیژه واکنش تری فنیل فسفین با استرهای استلینی در مجاورت 2- آمینوتیازول ها سنتزایمینوفسفران ها کارشناسی ارشد
باقری مهدی سنتز مشتقات جدیدی از هتروسیکل‌های فسفردار در شرایط بدون حلال کارشناسی ارشد
ریاضتی کشه مهدی سنتز پیرول های پر استخلاف و یافتن یک واکنش چند جزئی داربستی جدید از ایزوسیانیدها کارشناسی ارشد
سهیلی زاده مهدی سنتز ترکیبات هتروسیکل جوش خورده نظیر تترازین و فتالازین بر پایه واکنش‌های چند جزئی و اکسیداسیون محصولات حاصل از واکنش گوالد
ملاحسینی مهدی سنتز پیریمیدو [A-2,1 ] ایزوکوئینولین ها کارشناسی ارشد
محمد مهدوی سنتز ایمیدازو‍‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍(a-2.1) پیریدین ها کارشناسی ارشد دانلود 1386
علیزاده نوغایی مهسا سنتز بدون حلال پیریدین های پراستخلاف کارشناسی ارشد
علیزاده نوغانی مهسا سنتز بدون حلال پیریدینهای پراستخلاف کارشناسی ارشد
تاجیک مهناز سنتز برخی ترکیبات جوش خورده پیریدین کارشناسی ارشد
عیاشی ندا عنوان به انگلیسی: Henry and Aldol reactions in the presence of Aqueous Anionic Polyurethane Dispersion (AAPD) دکتری
عیاشی ندا انجام واکنش هنری و آلدول در مجاورت پلی اورتان آنیونی محلول در آب
رضایی نرجس سنتز و شناسایی آلکیل فسفونات‌های جدید با استفاده از واکنش سه جزئی ملدروم اسید، آلدئیدها و تری آلکیل فسفیت‌ها در شرایط ملایم و بدون حلال کارشناسی ارشد
میثم نصرتی سنتز جدید، تک ظرف و چند جزئی تیازولو [a-2,3] پیریمیدین ها کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
جنتیان قزوینی هلیا سنتز 2-آریل¬تاینو[2،3-d]پیریمیدین-¬4-آمین¬ها کارشناسی ارشد
مقبلی هومن کوشش در تهیه کینون های چند استخلاف آلکیلی کارشناسی ارشد
افشار وحید سنتز مشتقات دی‌هیدروپیریدین به روش هانش، کاتالیزشده توسط پلی‌یورتان کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر ادیب پژوهشی 61113736 طبقه سوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی آلی 1 6102523 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
شیمی آلی پیشرفته 6102146 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
شیمی هتروسیکل 6102192 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شیمی آلی 1 6102523 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 11:30) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شیمی فیزیک آلی 6102554 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
شیمی هتروسیکل 6102192 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
شیمی آلی 1 6102523 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
شیمی فیزیک آلی 6102554 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/23 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 8 نتیجه
از 1