بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی ادیب

مهدی ادیب

مهدی ادیب    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61113736
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شیخی احسان روش‌های سنتزی نوین برخی هتروسیکل‌های نیتروژن‌دار با استفاده از واکنش‌های چند جزنی بر پایه ایمین دکتری
دلجوش آزاده بررسی واکنش سه جزئی ایزاتوئیک انیدرید، آمین‌ها و تری فنیل فسفین در مجاورت دی اتیل آزو دی کربوکسیلات: سنتز مشتقات جدید ایمینوفسفران کارشناسی ارشد
کاوسی آزاده سنتز فوران‌های پر استخلاف در آب کارشناسی ارشد
شیبانی فهندری اسماعیل سنتز ایمیدازو [۲،۱-a‎] پیریدین ها دکتری
حقیقت جهرمی امین سنتز [1,4,2] اکسادیازول ها به کمک امواج مایکروویو کارشناسی ارشد
محمدی باقر الف) سنتز جهت گزین بنزن‌های پراستخلاف به وسیله کاتالیزور ‎۱- متیل ایمیدازول ب) سنتز ‎۹ H‎- پیریمیدو [۵،۴- b‎] ایندولها در شرایط بدون حلال ج) سنتز سه جزئی و تک ظرفی ‎۵- آمینو پیرازولهای پراستخلاف
خوان یغما بفرین کربوکسیل زدایی از کومارین- ‎۳- کربوکسیلیک اسیدها با استفاده از ارگانوکاتالیست گلایسین کارشناسی ارشد
بهنام بهروز واکنش سه جزئی 5،5 - دی آریل (آلکیل) هیدانتوئین ها با استرهای استیلنی کم الکترون در مجاورت ایزوسیانیدها - سنتز کیتین ایمین های پایدار کارشناسی ارشد
محمودی پیمان سنتز تک ظرفی 2 - آمینوتیوفن ها از طریق واکنش گوالد کارشناسی ارشد
حق شناس پویان سنتز سیکلوپنتن‌های استخلاف‌دار کارشناسی ارشد
طاهرمنصوری حسن پیریدینهای کرونکه: سنتز بدون حلال 2، 4، 6- تری آریل پیریدینها کارشناسی ارشد
یاوری حسین ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار با ترکیبات استیلنی کم الکترون در مجاورت a [آلفا]- دی کربونیل های فعال کارشناسی ارشد
زیادی دمیرچی درسی علیا حکیمه سنتز ساده آزینو [a‎-۲,‎۱] پیریمیدین‌ها کارشناسی ارشد
قنبری خدیجه سنتز ایمیدازواکسازین از واکنش ترکیبات هتروسیکل نیتروژندار و ترکیبات استیلنی کم الکترون وایز وسیانیدها کارشناسی ارشد
یزاف رزیتا سنتز تک ظرف و چند جزئی ۴، ‎۵-دی هیدروپیرول‌ها، اکسازول‌ها و کینازولین-‎۴-اون‌ها کارشناسی ارشد
رضائیه راد رضا واکنش زوج یون هویزگن با آلکن های کم الکترون: سنتز آنیون سیکلوپنتادی‌ان پر استخلاف کارشناسی ارشد
رنگرز زینب سنتز برخی مشتقات پراستخلاف پیرول کارشناسی ارشد
یاسائی زهرا سنتز چند جزیی ۲، ۴، ‎۶- تری‌آریل پیریدین‌ها؛ اسپایرواکسیندول‌ها و ایندازول‌ها تهیه نانو ذرات مغناطیسی پالادیم عامل‌دار شده و بررسی اثرات کاتالیزوری آن در واکنش‌های کوپل شدن دکتری
سعیدی سارا سنتز 3-آریل-5-(دی آلکوکسی متیل)-4،2،1-اکسادیازول¬ها کارشناسی ارشد
مقیمی ستاره واکنش سه جزئی بین ایزوسیانیدها، استرهای استیلنی کم الکترون و ۱، ‎۳- دی اون ها: سنتز ‎۱- اکسا- ‎۶- آزا اسپایر و [‎۴،۴] نونا- ۳، ‎۸- دی ان ها کارشناسی ارشد
رهبری سحر سنتز بدون حلال 1,2,4,- تری آزول ها با استفاده از امواج مایکرو ویو کارشناسی ارشد
انصاری سمیرا استفاده از واکنش‌های چند جزیی بر پایه N‎- ایزوسیانیمینو تری فنیل فسفران در سنتز ترکیبات آلی
عالی کلوگانی سمیه سنتز ساده پیرازولو ‌‌‌‍[a-2,1] پیریدازین های پر استخلاف کارشناسی ارشد
رسولی پورخامنه سولماز طراحی و ساخت الکترود غشایی یون گزین جدید برای یون ایتربیوم کارشناسی ارشد
فاطمی سولماز سنتز تک ظرفی و سه جزئی بتا آمینو اسیدها کارشناسی ارشد
باقرزاده شراره سنتز تک ظرفی و سه جزیی مشتقات ‎۳- آریل- ۴، ۲، ‎۱- اکسادیازول- ‎۵- آمین کارشناسی ارشد
فیضی شهزاد روشی نوین برای سنتز ۳، ‎۵- دی آریل -۱، ۲، ‎۴- اکسادیازول‌ها و سنتز تک ظرفی و چهار جزیی ‎۱H‎- ایمیدازول‌های سه استخلافی کارشناسی ارشد
شعبانی صادق سنتز جدید تک ظرفی برخی بورونات استرهای آلی چهاروجهی کارشناسی ارشد
بیابانی قوچان عتیق طیبه تشکیل پیوند کربن- کربن در ترکیبات هالوژندار با استفاده از نانو ذرات فلزی کارشناسی ارشد
محمدی علی سنتز جدید و تک ظرفی مشتقات ‎۲- آریل- (‎۴(۳H‎- کینازولینون‌ها در شرایط بدون حلال و بدون کاتالیزور کارشناسی ارشد
محمودی سانیانی فاطمه سنتز و شناسایی هیبرید خطی درختسانی حاوی گادولینیم و ارزیابی آن بعنوان ماده حاجب MRI‎ کارشناسی ارشد
میرنقی فاطمه سادات اندازه گیری مقادیر پیکومولار داروی دیلتیازم در فرمولاسیون دارویی آن با روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در سطح میکروالکترود طلا (با پیش تغلیظ در کسری از ثانیه) توسط سیستم جریانی کارشناسی ارشد
پی‌تام فریبا سنتز(آریل) (دی الکوکسی فسفریل) متیل- ‎۲- آمینوبنزوات‌ها کارشناسی ارشد
ملیحی فرزاد سنتز تک ظرفی و بدون حلال پیریدو [2, 3 -b] ایندول ها کارشناسی ارشد
سعیدی فرد فرزانه سنتز آمینو فوران‌های پر استخلاف بدون استفاده از کاتالیزور کارشناسی ارشد
فریدبد فرنوش طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای اربیوم براساس مشتقی از هیدرازون کارشناسی ارشد
پدرود کیوان سنتز مشتقات چند حلقه‌ای کوینازولینون کارشناسی ارشد
نصرتی میثم سنتز جدید، تک ظرف و چند جزئی تیازولو [a-2,3] پیریمیدین ها کارشناسی ارشد
امیدی محرم سنتزیک مرحله‌ای ایلیدهای پایدار مشتق از یورازول‌ها کارشناسی ارشد
دودانگه محسن طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین جدید برای یون دیسپروزیم کارشناسی ارشد
مهدوی محمد سنتز ایمیدازو‍‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍(a-2.1) پیریدین ها کارشناسی ارشد
سیاحی محمدحسین سنتز سه جزئی و تک ظرفی ‎۴H‎- پیریدو [۱، ۲- a‎] پیریمیدین ها، پیرولوکینولین ها، پیرازولو پیرازولها و بررسی واکنش سه جزئی CH‎- اسیدها، آلدهیدها و ترکیبات استیلنی کم الکترون در مجاورت تری فنیل فسفین
رضاپور مرتضی طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین جدید برای یونهای(Ho(III), Gd(III), Tm(III) and Er(III
رضاپور مرتضی طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین جدید برای یونهای Er (III) Tm (III), Gd (III), HO (III) دکتری
کریم زاده مرتضی سنتز کوئینازولین-4- اون ها کارشناسی ارشد
کریم‌زاده مرتضی سنتز کوئینازولین -‎۴- اون‌ها کارشناسی ارشد
عظیم زاده آرانی مرجان عنوان به انگلیسی: Multicomponent protocol for the synthesis of oxazinobenzothiazole, pyrroloquinoline and quinazolinone derivatives. دکتری
بیاناتی مریم سنتز آلکیل2-آمینو-1-بنزو[b]تیوفن-3-کربوکسیلات کارشناسی ارشد
شهزاد شیرازی مریم سنتز و شناسایی درختسان دارورسان و ارزیابی آن به عنوان حامل دارو کارشناسی ارشد
تاجیک اصل معصومه سنتز جدید پیریدو [b-1‎،2‎] کینازولین- ‎11‎- اون کارشناسی ارشد
مستوفی منیژه واکنش تری فنیل فسفین با استرهای استلینی در مجاورت 2- آمینوتیازول ها سنتزایمینوفسفران ها کارشناسی ارشد
باقری مهدی سنتز مشتقات جدیدی از هتروسیکل‌های فسفردار در شرایط بدون حلال کارشناسی ارشد
ریاضتی کشه مهدی سنتز پیرول های پر استخلاف و یافتن یک واکنش چند جزئی داربستی جدید از ایزوسیانیدها کارشناسی ارشد
سهیلی زاده مهدی سنتز ترکیبات هتروسیکل جوش خورده نظیر تترازین و فتالازین بر پایه واکنش‌های چند جزئی و اکسیداسیون محصولات حاصل از واکنش گوالد
ملاحسینی مهدی سنتز پیریمیدو [A-2,1 ] ایزوکوئینولین ها کارشناسی ارشد
علیزاده نوغایی مهسا سنتز بدون حلال پیریدین های پراستخلاف کارشناسی ارشد
علیزاده نوغانی مهسا سنتز بدون حلال پیریدینهای پراستخلاف کارشناسی ارشد
تاجیک مهناز سنتز برخی ترکیبات جوش خورده پیریدین کارشناسی ارشد
عیاشی ندا عنوان به انگلیسی: Henry and Aldol reactions in the presence of Aqueous Anionic Polyurethane Dispersion (AAPD) دکتری
عیاشی ندا انجام واکنش هنری و آلدول در مجاورت پلی اورتان آنیونی محلول در آب
رضایی نرجس سنتز و شناسایی آلکیل فسفونات‌های جدید با استفاده از واکنش سه جزئی ملدروم اسید، آلدئیدها و تری آلکیل فسفیت‌ها در شرایط ملایم و بدون حلال کارشناسی ارشد
جنتیان قزوینی هلیا سنتز 2-آریل¬تاینو[2،3-d]پیریمیدین-¬4-آمین¬ها کارشناسی ارشد
مقبلی هومن کوشش در تهیه کینون های چند استخلاف آلکیلی کارشناسی ارشد
افشار وحید سنتز مشتقات دی‌هیدروپیریدین به روش هانش، کاتالیزشده توسط پلی‌یورتان کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر ادیب پژوهشی 61113736 طبقه سوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی هتروسیکل 6102192 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شیمی آلی 1 6102523 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 11:30) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شیمی هتروسیکل 6102192 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
شیمی فیزیک آلی 6102554 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
شیمی آلی 1 6102523 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
شیمی فیزیک آلی 6102554 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/23 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 6 نتیجه
از 1