بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ژانت سلیمان نژاد

ژانت سلیمان نژاد

ژانت سلیمان نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61113734
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طاهر زاده داریوش سنتز نانو ساختارهای سوپرا مولکول از یون فلز منگنز (II) و کاربرد آنها در سنتز نانو اکسیدهای فلزی کارشناسی ارشد
تقوی طاهره سنتز و شناسایی ترکیبات ابر مولکول جدید از برخی یون‌های فلزات واسطه سری اول کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر سلیمان نژاد پژوهشی 61113734 زیرزمین دانشکده شیمی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی آلی فلزی پیشرفته 6102636 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سینتیک و ترمودینامیک واکنش های معدنی 6102417 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ایمنی در آزمایشگاه 6102588 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه