بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرناز جعفرپور

فرناز جعفرپور

فرناز جعفرپور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112480
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حضرتی حمیده مطالعه واکنش‌های تشکیل پیوندهای کربن-کربن و کربن-هالوژن از طریق فعالسازی پیوندهای کربن-هیدروژن و واکنش‌های کربوکسیل زدایی بواسطه کاتالیست پالادیم
میرزایی کلاسی رقیه سنتز نفتالن‌های چند استخلافی از طریق جفت شدن کربوکسیلیک اسیدها با آلکین‌ها به واسطه کاتالیست پالادیوم کارشناسی ارشد
زارعی سمانه عامل دار کردن کومارین- 3-کربوکسیلیک اسیدها از طریق کربوکسیل زدایی تؤام با واکنش از نوع هک به واسطه کاتالیست پالادیم کارشناسی ارشد
مولاوردی فاطمه آریل‌دار کردن ناحیه گزین کومارین‌ها با آریل بورونیک اسیدها بواسطه کاتالیست پالادیوم کارشناسی ارشد
میرزا حکمتی محمدرضا سنتز آزمایشگاهی ماده اولیه دارویی لور کاسرین هیدروکلراید به عنوان کاهنده وزن کارشناسی ارشد
ایوبی چیانه مژگان آریل‌دار کردن مستقیم فنانترن توسط آرن‌های ساده از طریق فعال‌سازی پیوند C-H‎ بواسطه‌ی کاتالیست پالادیم کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر جعفر پور پژوهشی 61112480
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استرئوشیمی 6102022 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سنتز مواد آلی 6102333 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
استرئوشیمی 6102022 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/24(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سنتز مواد آلی 6102562 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/27 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
استرئوشیمی 6102022 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/17 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
نمایش 5 نتیجه