بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی قندی

مهدی قندی

مهدی قندی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112250
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بزچلویی ابوالفضل بررسی واکنش درون مولکولی موریتا - بیلیس - هیلمن در مشتقات ‎۲- فرمیل فنیل - (‎۲ - (E‎ - فنیل اتن سولفونات کارشناسی ارشد
حسنی بزچلویی ابوالفضل بررسی واکنش درون مولکولی موریتا- بیلیس- هیلمن درمشتقات 2- فرمیل فنیل-(E)-2- فنیل اتن سولفونات کارشناسی ارشد
علیائی ابوالفضل بررسی سنتز سیستم‌های چند حلقه‌ای پلی آزا پلی اکسا
طاهری ابوذر سنتز برخی از ترکیبات هتروسیکلیک از طریق واکنش‌های حلقه‌زایی ‎۱،۳ دو قطبی دکتری
یاری احمد ارائه روش ساده در سنتز مشتقات جدید اسپایرو اکسیندول پیرولیدین/ پیرولیزیدین توسط حلقه زائی 1و3 - دوقطبی از طریق تراکم تک ظرفی- سه جزئی ایلید آزومتین (تولید شده از محصول تراکمی سارکوسین / پرولین) با محصول تراکمی نووناگل 3- اکسو - 3H - ایندول-3- ایلیدین مالونونیتریل کارشناسی ارشد
بهرمن آزاده سنتز تک ظرفی مشتقات جدیدی از پیرولو [ 1, 2 - a ] کینولین در محیط آبی کارشناسی ارشد
شهبازی اکبر بررسی فتوشیمیایی املاح سدیم مشتقات تاسیل هیدرازون کروتن آندئیدها کارشناسی ارشد
جعفریان اکرم ستنز کروان اترهای بیس بنزو- 9- کراوان- 3وپلی و ینیل، بنزو-9- کراوان- 3 کارشناسی ارشد
بابازاده رضایی الهام سنتز مشتقات کرومنیل سولفون آمید از طریق واکنشهای چند جزیی متوالی تک ظرفی کارشناسی ارشد
محمدی مهر الهام سنتز تک ظرفی ‎۳ و ‎۴- دی هیدرو- ‎۲H‎- پیران جوش خورده به حلقه بنزو- دلتا- سالتون با روش تبدیل ‎۲- فرمیل فنیل- (‎۲ -(E‎- فنیل اتن سولفوناتها به ترکیبات ‎۱ و ‎۳- دی کتون توسط واکنش‌های متوالی تراکم نووناگل- هترو دیلز- آلدر کارشناسی ارشد
تقی زاده ایمان درخشان کننده های نوین نوری در شوینده های منسوجات مطالعه ویژگی ها کاربردها و سنتز کارشناسی ارشد
شجاعی امید مطالعه ویژگیها, سنتز و کاربرد فعال کننده های پربورات و پرکربنات در منسوجات کارشناسی ارشد
جامع امیرحسین بررسی واکنش سه جزئی پیریدین (کینولین و ایزوکینولین)، فناسیل برمید (a‎- هالوکیتون) و ایمین کارشناسی ارشد
حقیقت جهرمی امین سنتز [1,4,2] اکسادیازول ها به کمک امواج مایکروویو کارشناسی ارشد
عسگری پرهام سنتز مستقیم ترکیب ‎۲ و ‎۳ بیس آمینو بنزو فوران از واکنش جدید Ugi-Smile‎ کارشناسی ارشد
طباطبایی رضائی جمال ارائه روش ساده در سنتز مشتقات جدید اسپایرو پیرولیدین/پیرولیزیدین توسط حلقه زائی کارشناسی ارشد
طباطبائی رضائی جمال رائه روش ساده در سنتز مشتقات جدید اسپایرو پیرولیدین/ پیرولیزیدین توسط حلقه‌زائی ‎۱و ‎۳- دو قطبی از طریق تراکم تک ظرفی - سه جزئی ایلید آزومتین (تولید شده از محصول تراکمی سارکوسین/ پرولین) با محصول تراکمی نووناگل 2- (‎9H- فلورن- ‎9- ایلیدین) مالونونیتریل کارشناسی ارشد
امانی‌شمس‌آباد جواد سنتز و کاربردهای دسته جدیدی از ترکیبات پلیمری حاوی فسفر
محمودی نجفی حیدر مطالعه تعدادی از واکنشهای پریسیکلیکی در محیط زئولیت لا الف: فتوشیمی کتونهای Bو y- سیرنشده ب: دیاستریوگزینی وانانتیوگزینی واکنشهای دیلز -آلدر
محمودی نجفی حیدر واکنش حلقه زایی نوری دی تفیل سیکلو پروپینون با نور بور نادی ان کارشناسی ارشد
طاهرمنصوری حسن پیریدینهای کرونکه: سنتز بدون حلال 2، 4، 6- تری آریل پیریدینها کارشناسی ارشد
یاوری حسین ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار با ترکیبات استیلنی کم الکترون در مجاورت a [آلفا]- دی کربونیل های فعال کارشناسی ارشد
روشن حمید سنتز و بررسی صورت بندی های مشتقات ‎۸- کلرو- ‎۲- آلکیل-۹ - (‎۷- آلکیل ۳، ‎۴- دی هیدرو- ‎۱- نفتیل)- ۶، ‎۷- دی هیدرو- ‎۵ H‎- بنزو [a‎] سیکلوهپتان
غفاریان حمید رضا تهیه دی ایزوپروپیل فلوروفسفات(DFP) بطریقه پیوسته در مقیاس نیمه صنعتی کارشناسی ارشد
حضرتی حمیده سنتز مشتقات بنزو [a‎] کربازول از طریق واکنش‌های متوالی آلکیلاسیون/ آریلاسیون به واسطه نوربورنن و کاتالیست پالادیم کارشناسی ارشد
قنبری خدیجه سنتز ایمیدازواکسازین از واکنش ترکیبات هتروسیکل نیتروژندار و ترکیبات استیلنی کم الکترون وایز وسیانیدها کارشناسی ارشد
بیات یداله ارائه روشهای نوین سنتز، برای برخی از مشتقات هیدروکسی متیل و کربوکس آلدئید H،4 - پیران - 4- اون
سلیم زاده جلده باخانی داود سنتز کراون اترهای جدید بر پایه ترکیبات پیریلیوم کارشناسی ارشد
صادق پور رضا مطالعه نو آرایی ODPM کتون های غیر اشباع ـ بتا، گاما ناشی از اثر خارجی کاتیون سنگین واقع در زئولیت 7 کارشناسی ارشد
فرامرزی رضا سنتز ایمیدازو [۱،۲-a‎] ایزو کینولین‌ها از طریق واکنش‌های سه جزئی به صورت تک ظرفی کارشناسی ارشد
فریدی مجیدی رضا بررسی پلیمریزاسیون مینی امولسیون بدون سورفکتانت استایرن و کپسوله کردن نانو ذرات دی اکسید تیتانیم و مغناطیسی مگنتیت به این روش, و تهیه نانو فیبرهای هیبر یدی پلیمر-معدنی به روش الکتروریسندگی
کشاورز افشار رضا تبدیل زیستی آکریلونیتریل به آکریل آمید کارشناسی ارشد
پورقدسی سحر سنتز 1 و 3 - دی گلیسیریدهای حاوی اسید چرب اشباع و اسیدهای آلی غیر اشباع مورد استفاده در کرمهای ضد آفتاب کارشناسی ارشد
پورقدوسی سحر سنتز 1 و 3 - دی گلیسیریدهای حاوی اسید چرب اشباع و اسیدهای آلی غیر اشباع مورد استفاده در کرمهای ضد آفتاب کارشناسی ارشد
رهبری سحر سنتز بدون حلال 1,2,4,- تری آزول ها با استفاده از امواج مایکرو ویو کارشناسی ارشد
طباطبایی قمی سیدعلی سنتز تک ظرفی هتروسیکل‌های چند حلقه ای با پایه کومارین دکتری
طباطبایی قمی سید علی 1- اصلاح روش تهیه فتالیمید 2- اصلاح روش تهیه سیکلو هگزیل سولفنیل کلرید 3- نوآوری در ایجاد دانش آزمایشگاهی تولید N- سیکلوهگزیل تیو فتالیمید از طریق تراکم فتالیمید و سیکلو هگزیل سولفنیل کلرید با استفاده از امولسیفایر نونیل فنل اتوکسیله شده کارشناسی ارشد
ایران پور سعید سنتز سورفکتانت پلی استری محلول در آب بر پایه پلی اتیلین گلیکول و بررسی خواص و عملکرد آن در پلیمریزاسیون امولسیونی کارشناسی ارشد
رئوف مقدم سعید 1- بررسی سنتز مشتقات جدید آمینو نفتول در ارتباط بابازهای بتی بررسی سنتز مشتقات جدید 1 و 4 - اکسازپین کارشناسی ارشد
انصاری سمیرا استفاده از واکنش‌های چند جزیی بر پایه N‎- ایزوسیانیمینو تری فنیل فسفران در سنتز ترکیبات آلی
عالی کلوگانی سمیه سنتز ساده پیرازولو ‌‌‌‍[a-2,1] پیریدازین های پر استخلاف کارشناسی ارشد
عبدالمحمدی شهرزاد واکنشهای تراکمی چند جزئی تک ظرفی در حضور کاتالیست‌های (S)- پرولین و دی‌آمونیوم هیدروژن فسفات
فیضی شهزاد الف: استفاده از ۲-(N-متیل آمینو) بنزآلدهیدها در سنتز مشتقات بنزو-دلتا-سالتام، اکسیندول و ۳، ‎۴- دی هیروکینولین-‎۲- اون ب: بررسی کاربرد برخی از ترکیبات آلی سنتز شه در این تحقیق در تهیه فیلم دزیمترهای پلیمری دکتری
رحیمی شهناز سنتز مشتقات جدید تترازول ۱، ‎۵ استخلاف شده و سیکلوپنتادی‌ان‌های پر استخلاف با پایه کینولین کارشناسی ارشد
صلاحی صالح فعال‌سازی الکترون دوستی آمیدهای حاوی استخلاف N‎- آریل و سپس مطالعه انجام واکنش آن‌ها با ایزوسیانید و‎۲ - نفتول کارشناسی ارشد
نعیمی صدیقه السادات سنتز مشتقهای مختلف پورفیرینهای بنزو- 9 - کراون- 3 و کمپلکسهای نفتو - 12- کراون- 4 با LiClO4 کارشناسی ارشد
مومنی زمانی طیبه کوشش در سنتز مشتقات بنزو - ۱، ‎۴- اکسازپین یا ۱، ‎۴- دیازپین کارشناسی ارشد
سلیمی علی بررسی سنتز آنزیمی مونو استراسیدهای چرب و گلیسرول در محیط حلال‌های آلی و سیستم بدون حلال کارشناسی ارشد
شریف پاقلعه علی تولید نیمه صنعتی فسفر تری کلرید کارشناسی ارشد
رحیمی علیرضا اثر کاتیون سنگین زئولیت Yبر فتوایزومریزاسیون درون مولکولی دی ان ها از حالت برانگیخته سه تایی کارشناسی ارشد
مشایخی غلامرضا بررسی واکنشهای پریسیکلیکی در محیط زئولیت Y الف: واکنش حلقه افرایی نوری نور بورنادی به کوادریسایکلن بوسیله اتم سنگین خارجی در زئولیت Y ب: دیاسترئوگزینی واکنش دیلز- آلدردرزئولیت Y کارشناسی ارشد
مشایخی غلامرضا الف: بررسی واکنشهای پریسیکلیکی در حضور زئولیت MCM-41,Y ب: تلاش برای سنتز Truncated tetrabedrane
سلیمی ننه کران فرشید طراحی و سنتز هتروسیکل‌های نیتروژن دار چند حلقه‌ای
جعفرپور فرناز مقایسه واکنش فتوشیمیایی 4H - تیوپیران- 1- اکسیدها با 4H - تیوپیران -1, 1- دیاکسیدها
حاجی طوسی کاظم نور کافت مستقیم وگرما کافت نمکهای قلیایی آلفا - بیس- تاسیل هایدرازن وتاسیل هایدر ازنهای الفا، بتا - سیرنشده در محیطهای نل پرتنی کارشناسی ارشد
طباطبایی کتایون بخش اول: تفکیک سینتیکی-دینامیکی در واکنش ترکیب ‌‌[R]- پنتالاکتون-a- برمو آکریلات با نوکلئوفیل های دو عاملی/ بخش دوم: سنتز دیا ستریوگزین مشتقات آریل وینیل اتر کارشناسی ارشد
خدادادی میثم سنتز مشتقات جدید پی‌پیرازین کارشناسی ارشد
فعال رستگار مجید سنتز وبررسی ساختار کراون اترهای نه عضوی جدید با استفاده ازNMP وکریستالو گرافی اشعه X
ماستری‌فراهانی مجید تثبیت نمودن برخی از ترکیبات کروم، مولیبدن و تنگستن در ساختار ترکیب مزوپور MCM-41 و شناسایی و بررسی نقش کاتالیزی آنها در اپوکسایش اولفینها
قدرت بیگی محسن طراحی، مدلسازی و سنتز گیرنده‌های مولکولی بر پایه‌ی بر همکنش‌های n-n‎ و کاتیون - n‎ با استفاده از فاصله ساز دای بنزو و زانتن و بازوهای آروماتیکی دکتری
قدرت بیگی محسن طراحی، مدلسازی و سنتز گیرنده های مولکولی بر پایه ی برهمکنش های π –π وکاتیون- π با استفاده از فاصله ساز دای بنزو زانتن و بازو های آروماتیکی
براری محمد تهیه هیبرید پلیمرهای آلی و ترکیبات معدنی در سیستمهای امولسیونی و مینی امولسیونی دکتری
حسنی محمد فعال‌سازی الکترون دوستی آمیدهای حاوی استخلاف N‎- آریل و سپس مطالعه واکنش با مشتقات فنول کارشناسی ارشد
قربانی فراز محمد تهیه اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) در مقیاس bench scale کارشناسی ارشد
ناظری محمدتقی کوشش در تهیه مشتقات Q‎ - سالتون آنوله شده با ‎۴ - هیدروکسی کومارین‌ها یا ‎۴ - هیدروکسی کینولینون‌ها کارشناسی ارشد
اخباری مریم سنتز مشتقات بنز و -9 - کراون -3 کارشناسی ارشد
اصل کیا مریم سنتز پیرولیدین و پیرولیزیدین‌های آنوله شده با بنزو - دلتا - سالتام‌ها از طریق واکنش‌های حلقه‌زایی - ۱، ‎۳ - دو قطبی درون مولکولی کارشناسی ارشد
جهانگیر وظیفه مریم استفاده از واکنش‌های چند جزئی به منظور سنتز مشتقات جدید پیریمیدینون کارشناسی ارشد
کارگر مژگان تکوین فرآیند مناسب تولید گلیسیرین کربنات و گلیسیرین مونوکربوکسیلاتهای اشباع کارشناسی ارشد
صادق زاده مسعود سنتز برخی از لیگاندهای گیرنده سیگما و نشاندارسازی آنها با رادیونو کلیدهای ید جهت بررسی خواص درمانی آنها در درمان سرطان سینه
علی پور کاکرودی معصومه طراحی و سنتز مهارکننده های استیل کولین استراز جدید بر پایه کومارین ها دکتری
اسدی مینا سنتز مشتقات جدید کومارین کارشناسی ارشد
برزگر بافقی مینا تکوین فرآیند مناسب تولید گلیسیرین کربنات و گلیسیرین مونوکربوکسیلات های غیر اشباع کارشناسی ارشد
شهیدزاده منصور بررسی تجربی و تئوریک واکنش پذیری واکنشگرهای آلی کادمیم با پارابنزوکینون و مقایسه نتایج با شواهد تجربی و محاسباتی واکنشگر‌های آلی منیزیم و لیتیم با بنزوکینون
میرزاآقا منصوره الگوریتم‌های مقایسه و تراز کردن شبکه‌های زیستی کارشناسی ارشد
میرزاآقا منصوره روشی جدید برای سنتز - کتوسولفید ها بصورت تک ظرفی کارشناسی ارشد
کشه فراهانی مهدی بازیافـت ضایعـات واحد EDC/VCM پتروشیـمی بندر امام و تبـدیل به تـری و تتـراکلـرواتیـلن کارشناسی ارشد
صائمیان نادر سنتزنوین و بررسی فارماکولوژی ترکیب و مشتقات 8ـکلرو ـ11ـ ( 4ـ متیل ـ پی پیرازنیل)5H_ دی بنز و[4،1] [b ، e] دیازپین [ 11-c، 14]
زارع زاده ناهید Utilization of bifunctional aldehydes in one-pot, multicomponent synthesis of novel simple/spiro-polycyclic heterocycle compounds via Ugi, 1,3-dipolar cycloaddition and condensation reactions
زارع زاده ناهید سنتز حلقه‌های ‎۵- کرباموئیل پیرازین- ‎۳- ان و ‎۳- کرباموئیل [‎۱،۴] دیازپین- ‎۵- ان جوش خورده به حلقه بنزایمیدازول بوسیله یک تراکم اوگی چهارجزئی کارشناسی ارشد
محمودی نیوشا سنتز تک ظرفی و چهارجزئی 2, 4, 6- تری آریل پیریمیدین ها کارشناسی ارشد
خضری هادی سنتز تترااستیل اتیلن دی آمین در مقیاس Bench کارشناسی ارشد
نظری هادی ارائه روشی جدید برای تهیه سالتام‌های با حلقه شش عضوی کارشناسی ارشد
مقبلی هومن کوشش در تهیه کینون های چند استخلاف آلکیلی کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر قندی پژوهشی 61112250 طبقه اول دانشکده شیمی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی آلی 2 6102525 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شیمی آلی پیشرفته 6102146 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حد واسطه های فعال 6102085 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه