بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن به نژاد

حسن به نژاد

حسن به نژاد    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61113639
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جلالی بهرام احسان بررسی و مقایسه رفتار دینامیکی نانو ذرات فولرن ایندوهدرال (NH3@C60, H2O@C60, H2S@C60) از طریق شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد
فرامرزی احسان نظریه اصطکاک در محاسبه ویسکوزیته سیالات : مدل SAFT کارشناسی ارشد
یگانه جبری آزاد محاسبه پارامترهای سینتیکی واکنش تجزیه حرارتی پلی یورتان با تکنیک ترموگراویمتری و پیرولیز- کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد
جمالی رفسنجانی اسماء بررسی رفتار نامتقارن بحرانی سیستم‌های دوجزئی با استفاده از مقیاس کامل و اصل همریختی کارشناسی ارشد
وهابی یاسمن سادات بررسی نظری مکانیسم واکنش یون + PtIR با متان در فاز گازی با محاسبات آغازین و نظریه تابعی چگالی کارشناسی ارشد
پاشایی میانجی الهام بررسی قاعده‌مندی های ترمودینامیکی در مایعات یونی با استفاده از معادلات حالات Extended-SAFT-BACK و hetro-SAFT-BACK کارشناسی ارشد
تزرورو امیرعباس تهیه اکسید آلومینیوم با تخلخل منظم و شناسایی آن با میکروسکوپ روبشی SPM و تکنیک الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد
بخشنده امین تعمیم معادله حالت عام عبوری برای سیستمهای آیزینگ مانند و بررسی نظری اثر قدرت میدان الکتریکی بر کلوئیدهای قطبش پذیر
معینی پیمان محاسبه سهم غیرکروی ضریب دوم ویریال وقانون حالتهای متناظر توسعه یافته برای مخلوطهای هیدروژن و گازهای نادر کارشناسی ارشد
حسینی خالد بررسی خواص ترمودینامیکی گازهای سرد کننده در نزدیکی نقطه‌ی بحرانی با استفاده از معادله حالت مقیاسی کامل کارشناسی ارشد
کاغذچی رامبد بررسی اثرات چگالی و فشار بر روی ضرایب ویسکوزیته سیالات مولکولی کارشناسی ارشد
معین اسلام زینب پیش بینی خواص ترمودینامیکی برخی سیالات خالص در ناحیه بحرانی با استفاده از معادله حالت عبوری پاتل-تجا کارشناسی ارشد
صفائی زهرا ارزیابی معادله SAFT برای سیالات قطبی و تجمعی از طریق بررسی برخی قاعده مندیهای ترمودینامیکی و معنی‌های وارونگی ژول - تامسون کارشناسی ارشد
فراهانی سارا محاسبه سطح انرژی پتانسیل Ar-H2 به روش ab initio کارشناسی ارشد
سرهنگیان سپیده نظریه آماری سیالات مشارکتی ( SAFT ) برای n - آلکانها و بررسی قاعده‌مندی آنها کارشناسی ارشد
جهانگیری سوران توسعه معادله حالت ISM برای سیالات قطبی و محاسبه خواص ترموفیزیکی سردکننـده ها با استفـاده از داده‌هـای سـرعت صوت کارشناسی ارشد
همتی اندرزیانی صادق محاسبه سطح منحنی پتانسیل برهمکنش +ArCO‎ و +ArNO‎ با استفاده از محاسبات کوانتومی ab initio‎/ کارشناسی ارشد
حسین نژاد طیبه محاسبه ضرایب انتقالی برخی از سیستمهای فیزیکی در نواحی چگالی های پایین, متوسط و بالا با استفاده از قانون حالت های متناظر
حسین نژاد طیبه محاسبه مستقیم انرژی پتانسیل بر همکنش CO2-CO2 و CO2-N2 با استفاده از اصل حالتهای متناظر کارشناسی ارشد
پدرام عبدالرحیم محاسبـه هدایت گرمایی گاز هیـدروژن در چگالـی های متوسط و بالا کارشناسی ارشد
رفیع درگاهی علی محاسبه تعادل فاز سیستم‌های قطبی کارشناسی ارشد
عباسپورتمیجانی علی محاسبه انرژی پتانسیل برهمکنش و خواص انتقالی سیستمهای یون- مولکول با استفاده از روش وارونگی کارشناسی ارشد
کیانی دوست علیرضا شبیه‌سازی دینامیک مولکولی بنزن محدود شده در فضای نانومتری بین صفحات گرافنی کارشناسی ارشد
افصحی غزاله تعیین خواص انتقالی ترکیبات یونی در پلاسمای گازهای نجیب کارشناسی ارشد
میرحسینی طباطبائی فاطمه شبیه‌سازی دینامیک مولکولی سیال لنارد- جونز و محاسبه ضریب دوم ویریال ویسکوزیته کارشناسی ارشد
خرمی فر فائقه بررسی اثر الکترون دهنده ها روی نگهدارنده کاتالیست زیگلرناتا کارشناسی ارشد
حسینخانی فهیمه عنوان به انگلیسی: Equation of state for five Refrigerants in critical region کارشناسی ارشد
فومژی لیلا محاسبه تعادلات فلزی ومعادلات حالت N2 و برخی هیدروکربنها و مخلوطهای آنها کارشناسی ارشد
آشوری میترا محاسبه‌ی مستقیم انرژی پتانسیل برهم کنش بین مولکولی گاز N2O خالص و مخلوط‌های گازی O2-CF4, N2-CF4 با استفاده از اصل حالت‌های متناظر کارشناسی ارشد
رعد محمد مطالعات جذب سطحی برخی از ترکیبات آروماتیک بر روی صفحات نانو گرافن: تجربی و شبیه سازی دینامیک مولکولی دکتری
چهل امیرانی محمدرضا بررسی رفتار سیالات به کمک معادلات حالت عبوری اصلاح شده‌ی واندروالس کارشناسی ارشد
ضرابی منا ترمودینامیک محلولهای آبی پلی وینیل کاپرولاکتوم؛ تعادل فازی کارشناسی ارشد
فتح اللهی منوچهر مطالعه و بررسی رفتار تخریب حرارتی و احتراقی ترکیبات پرانرژی پلیمری و ترمیتی با استفاده از روش های آنالیز حرارتی دکتری
غریبی مهتاب محاسبه تصحیحات کوانتومی بر روی انتگرالهای برخورد و تاثیر آن در خواص انتقالی گازهای رقیق کارشناسی ارشد
عسگری مهدی شبیه‌سازی فرایند ذوب و تشکیل نانوخوشه‌های دوفلزی مس-نقره و سدیم-پتاسیم
میر علی نقی مهسا محاسبه ویسکوزیته گاز هیدروژن و ارائه اصل حالتهای متناظر توسعه یافته در فشارهای بالا کارشناسی ارشد
نوری گلمایی نادیا تعیین خواص انتقالی و پتانسیل برهم کنش سیستم‌های یون مولکولی در پلاسمای گازهای نجیب کارشناسی ارشد
نوری گلمایی نادیا تعیین خواص انتقالی و پتانسیل برهم کنش سیستم های یون مولکولی در پلاسمای گازهای نجیب کارشناسی ارشد
امیری نگار بررسی نقش نانو پوشش‌های گرافنی در سینتیک اکسایش ابر گرمایی بستر فلزی نیکل با استفاده از شبیه ساری دینامیک مولکولی واکنش پذیر کارشناسی ارشد
بابایی هادی محاسبه ضریب دوم و پـریـال مولکولهای غیــرکروی و مخلوط دوتایی آنها کارشناسی ارشد
چشم پاک هاشم استخراج معادله حالت برای شش سیال در ناحیه‌ی بحرانی کارشناسی ارشد
محمدی وحید خواص انتقالی برخی سیالات در نزدیکی نقطه‌ی بحرانی کارشناسی ارشد
محب ملکی وحدت پیش بینی خواص ترموفیزیکی سیالات درحضور پتانسیل های چند یوکاوایی کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر به نژاد پژوهشی 61113639 طبقه دوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک آماری 6102632 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 نتیجه