بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا شاکری

علیرضا شاکری

علیرضا شاکری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61113812
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر شاکری پژوهشی 61113812
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی فیزیک پلیمرها 6102235 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
شیمی محیط زیست 6102552 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
شیمی و فناوری کامپوزیت های پلیمری 6102462 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فرآیندهای نفت و پتروشیمی 6102645 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/28(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اصول محاسبات شیمی صنعتی 6102556 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
شیمی ترکیبات طبیعی 6102256 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/29 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
شیمی محیط زیست 6102552 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
شیمی و فناوری کامپوزیت های پلیمری 6102462 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/19 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
ارتباط ساختار و خواص پلیمرها 6102484 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/18 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
شیمی پلیمرها 6102550 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/19 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
فرآیندهای پتروشیمی 6102153 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/19 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 11 نتیجه
از 1