بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه شیمی آلی دکتر مهدی قندی آزمایشگاه شیمی آلی دکتر مهدی قندی

سرپرست آزمایشگاه :  آقای دکتر مهدی قندی

زمینه کاری آزمایشگاه:

  • سنتز
  • مکانیزم واکنش ها
  • کاتالیست
  • فیتوشیمی