بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه شیمی آلی دکتر افسانه زنوزی آزمایشگاه شیمی آلی دکتر افسانه زنوزی

سرپرست آزمایشگاه : خانم دکتر افسانه زنوزی

زمینه کاری آزمایشگاه:

  • سنتز ترکیبات آلی
  • کاتالیست ها و نانو کاتالیست ها
  • سنتز داروها
  • شیمی مواد آرایشی
  •  رنگ ها و عطر ها