بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه شیمی آلی دکتر مهدی ادیب آزمایشگاه شیمی آلی دکتر مهدی ادیب

 

سنتز برخی ترکیبات آلی با استفاده از واکنش های چند جزئی

سنتز ترکیبات آلی در محیط آبی

سنتز بدون حلال ترکیبات آلی

سنتز و بررسی ساختار برخی نانوکاتالیزورهای پالادیوم و مس و کاربرد آنها در شیمی آلی

سنتز برخی نانوذرات مغناطیسی و کاربرد آنها در واکنشهای آلی