بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 192 نتیجه
از 10
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
افزایش مقیاس فرآیندهای شیمیایی 6102711 3 دکتری نانو شیمی 01 مجید سعیدی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 6102516 1 کارشناسی نانو شیمی 03 علیرضا عباسی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 6102516 1 کارشناسی نانو شیمی 04 علیرضا عباسی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 6102516 1 کارشناسی نانو شیمی 01 علیرضا عباسی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 6102516 1 کارشناسی نانو شیمی 02 علیرضا عباسی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
استرئوشیمی 6102022 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 فرناز جعفرپور هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
آشنایی با صنایع شیمیایی ایران 6102614 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 سپیده خویی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00)
اصول تصفیه آب 6102549 3 کارشناسی نانو شیمی 01 جهانبخش قاسمی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
اصول صنایع شیمیایی 6102548 3 کارشناسی نانو شیمی 01 علی نعمتی خراط هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00)
اصول کمومتری 6102486 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 جهانبخش قاسمی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
الکتروشیمی صنعتی 6102503 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 محمد رضا گنجعلی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00)
پدیده های انتقال پیشرفته 6102221 3 دکتری نانو شیمی 01 احمد توسلی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00)
ترمودینامیک آماری 6102632 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 حسن به نژاد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00)
ترمودینامیک و مکانیک آماری غیرتعادلی 6102669 3 دکتری نانو شیمی 01 علی مقاری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
روش های جداسازی در شیمی تجزیه 6102579 2 کارشناسی نانو شیمی 01 جهانبخش قاسمی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
روشهای سنتز نانو مواد 6102653 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 کامران اخباری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00)
روش های نوین الکتروشیمی 6102655 3 دکتری نانو شیمی 01 پرویز نوروزی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 کارشناسی نانو شیمی 01 علیرضا شایسته هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00)
سنتز پلیمر 6102628 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 حسین مهدوی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
سنتز مواد معدنی 6102591 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 علیرضا بدیعی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 192 نتیجه
از 10