بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 157 نتیجه
از 8
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
افزایش مقیاس فرآیندهای شیمیایی 6102711 3 دکتری نانو شیمی 01 مجید سعیدی | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00)
طیف سنجی مولکولی پیشرفته 6102670 3 دکتری نانو شیمی 01 علیرضا شایسته | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00)
شیمی آلی فلزی پیشرفته 6102636 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 ژانت سلیمان نژاد | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها 6102620 3 دکتری نانو شیمی 01 علی رضا شاکری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00)
شیمی سوپرامولکولی پیشرفته 6102715 3 دکتری نانو شیمی 01 فرنوش فریدبد | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00)
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 دکتری نانو شیمی 01 حسین مهدوی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
شیمی تجزیه 2 6102530 3 کارشناسی نانو شیمی 01 پرویز نوروزی | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
طیف بینی مولکولی تجزیه ای 6102475 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 فرزانه شمیرانی | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00)
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 6102654 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 علیرضا عباسی | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
متون علمی شیمی 6102553 2 کارشناسی نانو شیمی 01 فرنوش فریدبد هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00)
شیمی و فناوری پلیمر 6102627 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 علی رضا شاکری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00)
کروماتوگرافی 6102472 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 حسن سرشتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00)
مهندسی بلور 6102691 3 دکتری نانو شیمی 01 ژانت سلیمان نژاد | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
مبانی بلور شناسی 6102637 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 علیرضا عباسی | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 کارشناسی نانو شیمی 01 علیرضا شایسته هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00)
اصول کمومتری 6102486 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 جهانبخش قاسمی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 6102586 2 کارشناسی نانو شیمی 01 جهانبخش قاسمی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
شیمی عمومی 2 6102519 3 کارشناسی نانو شیمی 01 فرنوش فریدبد | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
شیمی هتروسیکل 6102192 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 مهدی ادیب هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
شیمی معدنی 3 6102543 3 کارشناسی نانو شیمی 01 کامران اخباری | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 157 نتیجه
از 8