بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 247 نتیجه
از 13
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
NMR پیشرفته 6102612 3 دکتری نانو شیمی 01 پرویز رشیدی رنجبر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 6102514 1 کارشناسی نانو شیمی 04 علیرضا عباسی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 6102514 1 کارشناسی نانو شیمی 02 علیرضا عباسی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 6102514 1 کارشناسی نانو شیمی 03 علیرضا عباسی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 6102514 1 کارشناسی نانو شیمی 01 علیرضا عباسی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص
اصول بیوشیمی 6102547 3 کارشناسی نانو شیمی 01 پرویز رشیدی رنجبر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00)
اصول محاسبات شیمی صنعتی 6102556 3 کارشناسی نانو شیمی 01 مجید سعیدی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00)
الکتروشیمی تجزیه ای 6102629 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 پرویز نوروزی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00)
ایمنی در آزمایشگاه 6102588 2 کارشناسی نانو شیمی 01 ژانت سلیمان نژاد هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00)
پدیده های انتقال 6102005 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 مجید سعیدی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00)
تعیین ساختار به کمک پراش پرتو X 6102255 3 دکتری نانو شیمی 01 ژانت سلیمان نژاد هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00)
خوردگی فلزات 6102577 2 کارشناسی نانو شیمی 01 طاهر علیزاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00)
ریاضیات در شیمی فیزیک 6102634 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 علی مقاری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
ریاضی در شیمی 6102522 3 کارشناسی نانو شیمی 01 علیرضا عباسی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00)
روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی 6102630 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 حسن سرشتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
روش های نوین شیمیایی و فیزیکی جداسازی 6102658 3 دکتری نانو شیمی 01 حسن سرشتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 کارشناسی نانو شیمی 01 علیرضا عباسی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00)
ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی 6102467 3 دکتری نانو شیمی 01 علیرضا بدیعی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00)
سنتز پیشرفته موادآلی 6102427 3 دکتری نانو شیمی 01 ابراهیم کیان مهر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00)
سنتز مواد آلی 6102333 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 فرناز جعفرپور هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 247 نتیجه
از 13