نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان

نام نام خانوادگی تلفن محل کار محل خدمت
طیبه ابیات 61113647 آزمایشگاه شیمی معدنی
سودابه کفاشی 61112628 آزمایشگاه شیمی عمومی
نرگس آقامحمدی 61112628 آزمایشگاه شیمی آلی
رقیه قدیم خانی 61113301 آزمایشگاه شیمی آلی
اعظم فتوحی 61113647 بخش آنالیز پلیمرها- آزمایشگاه مرکزی
لیلا صمدی 61113300
بخش کروماتوگرافی- آزمایشگاه مرکزی
زهرا حسینی 61113707 آزمایشگاه شیمی فیزیک
فرزانه افشاری آذر 61112628 کارشناس آزمایشگاه
شهره عسگری 61113300 بخش طیف سنجی- آزمایشگاه مرکزی
سمانه مستعدی 61113640 آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده
زهرا سادات حسینی سمنانی 61113301 مسئول دفتر دانشکده
رقیه محمدی 61112628 بخش جذب اتمی-آزمایشگاه مرکزی
عظیمه نجومی 61113640 کارشناس آموزش دانشکده
سمیه طاهری 61113300 دفتر پذیرش آزمایشگاه مرکزی دستگاهی