بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دفتر معاونت آموزشی دفتر معاونت آموزشی

وظایف و اهداف :
برنامه ریزی جهت به روز بودن سرفصل و منابع درسی کارشناسی ، نظارت بر اجرای صحیح برنامه ها ، اداره شورای آموزشی دانشکده ، انجام کلیه امور مربوط به تعیین دروس، مدرسین دروس، برنامه هفتگی، رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی.

معاون آموزشی دانشکده:  آقای دکتر علیرضا شایسته

مسئول خدمات آموزشی : خانم عظیمه نجومی

شماره تماس دفتر : 61113640