بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 189 نتیجه
از 10
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
سنتز پیشرفته مواد آلی 6102617 3 دکتری نانو شیمی 01 ابراهیم کیان مهر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00)
شیمی آلی فلزی پیشرفته 6102636 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 ژانت سلیمان نژاد هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها 6102620 3 دکتری نانو شیمی 01 علی رضا شاکری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00)
شیمی سوپرامولکولی پیشرفته 6102715 3 دکتری نانو شیمی 01 فرنوش فریدبد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00)
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 دکتری نانو شیمی 01 حسین مهدوی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
سنتز پیشرفته موادآلی 6102427 3 دکتری نانو شیمی 01 ابراهیم کیان مهر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00)
مباحث پیشرفته در پلیمرها 6102624 3 دکتری نانو شیمی 01 سپیده خویی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
پدیده های انتقال پیشرفته 6102221 3 دکتری نانو شیمی 01 احمد توسلی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00)
شیمی تجزیه 2 6102530 3 کارشناسی نانو شیمی 01 پرویز نوروزی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
شیمی تجزیه در محلول های غیر آبی 6102657 3 دکتری نانو شیمی 01 طاهر علیزاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00)
طیف بینی مولکولی تجزیه ای 6102475 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 فرزانه شمیرانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00)
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 6102654 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 علیرضا عباسی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
سینتیک و دینامیک شیمیایی 6102458 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 مجید حمزه لو هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00)
متون علمی شیمی 6102553 2 کارشناسی نانو شیمی 01 فرنوش فریدبد هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00)
کنترل فرآیند شیمیایی 6102640 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 احمد توسلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00)
شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب 6102459 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 سپیده خویی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
شیمی و فناوری پلیمر 6102627 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 علی رضا شاکری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00)
شیمی عطر و رایحه 6102716 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 افسانه زنوزی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00)
شیمی فلزات واسطه 6102468 3 دکتری نانو شیمی 01 علی نعمتی خراط هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00)
مبانی بلور شناسی 6102637 3 کارشناسی ارشد نانو شیمی 01 علیرضا عباسی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 189 نتیجه
از 10