بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 157 نتیجه
از 8
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
طیف بینی تجزیه ای پیشرفته 6102656 3 دکتری شیمی تجزیه 01 فرزانه شمیرانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
فرایند‌های شیمیایی و طراحی راکتور پیشرفته 6102675 3 دکتری شیمی تجزیه 01 احمد توسلی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
فرایند‌های شیمیایی و طراحی راکتور پیشرفته 6102675 3 دکتری شیمی تجزیه 01 احمد توسلی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
شیمی معدنی پیشرفته 6102267 3 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 01 احمد امیری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
NMR پیشرفته 6102612 3 دکتری شیمی تجزیه 01 پرویز رشیدی رنجبر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
NMR پیشرفته 6102612 3 دکتری شیمی تجزیه 01 پرویز رشیدی رنجبر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
شیمی آلی پیشرفته 6102146 3 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 01 مهدی قندی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
شیمی فیزیک پیشرفته 6102238 3 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 01 مجید حمزه لو هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00)
شیمی فیزیک پیشرفته 6102238 3 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 01 مجید حمزه لو هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00)
مکانیک آماری پیشرفته 6102605 3 دکتری شیمی تجزیه 01 معصومه فروتن هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00)
مکانیک کوانتومی پیشرفته 6102668 3 دکتری شیمی تجزیه 01 علی مقاری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 دکتری شیمی تجزیه 01 حسین مهدوی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00)
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 دکتری شیمی تجزیه 01 حسین مهدوی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00)
طیف سنجی اتمی تجزیه ای 6102295 3 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 01 فرزانه شمیرانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
شیمی تجزیه 1 6102528 3 کارشناسی شیمی تجزیه 01 فرنوش فریدبد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
شیمی تجزیه 3 6102532 3 کارشناسی شیمی تجزیه 01 جهانبخش قاسمی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
الکتروشیمی تجزیه ای 6102629 3 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 01 طاهر علیزاده هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
کاربرد روش های محاسباتی در شیمی تجزیه 6102631 3 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 01 پرویز نوروزی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00)
کاربرد روش های محاسباتی در شیمی تجزیه 6102631 3 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 01 پرویز نوروزی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00)
متون علمی شیمی 6102553 2 کارشناسی شیمی تجزیه 01 فرنوش فریدبد هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 157 نتیجه
از 8