بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 108 نتیجه
از 6
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
شیمی تجزیه پیشرفته 6102174 3 کارشناسی ارشد 01 پرویز نوروزی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00)
واکنشگاه های شیمیایی پیشرفته 6102216 3 دکتری 01 احمد توسلی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(08:00 - 10:00)
سنتز پیشرفته مواد آلی 6102617 3 دکتری 01 افسانه زنوزی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00)
شیمی تجزیه 2 6102530 3 کارشناسی 01 طاهر علیزاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00)
شیمی تجزیه در محلول های غیر آبی 6102657 3 دکتری 01 محمد رضا گنجعلی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00)
طیف بینی مولکولی تجزیه ای 6102475 3 کارشناسی ارشد 01 فرزانه شمیرانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/28(08:00 - 10:00)
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 2 6102181 3 دکتری 01 معصومه فروتن هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00)
سینتیک و دینامیک شیمیایی 6102458 3 کارشناسی ارشد 01 مجید حمزه لو هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00)
متون علمی شیمی 6102553 2 کارشناسی 01 فرنوش فریدبد هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00)
کنترل فرآیند شیمیایی 6102640 3 کارشناسی ارشد 01 احمد توسلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/31(08:00 - 10:00)
شیمی فلزات واسطه 6102468 3 دکتری 01 علی نعمتی خراط هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 10:00)
کروماتوگرافی 6102472 3 کارشناسی ارشد 01 حسن سرشتی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00)
مهندسی بلور 6102691 3 دکتری 01 علیرضا عباسی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00)
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 کارشناسی 01 علیرضا عباسی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(10:00 - 12:00)
اصول کمومتری 6102486 3 کارشناسی ارشد 01 جهانبخش قاسمی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00)
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 6102586 2 کارشناسی 01 جهانبخش قاسمی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(14:00 - 16:00)
شیمی عمومی 2 6102519 3 کارشناسی 01 فرنوش فریدبد هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00)
شیمی عمومی 2 6102519 3 کارشناسی 02 فرنوش فریدبد هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:30) 1396/03/31(10:00 - 12:00)
شیمی هتروسیکل 6102192 3 کارشناسی ارشد 01 مهدی ادیب هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29(10:00 - 12:00)
شناسایی ترکیبات آلی 6102544 3 کارشناسی 01 ابراهیم کیانمهر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 108 نتیجه
از 6